Ambulantné drony budú zachraňovať ľudí. Defibrilátor doručia pacientom už do 1 minúty.

Ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá - dro­ny - sa mo­men­tál­ne pou­ží­va­jú na pries­kum ale­bo v bo­joch. Ok­rem ar­mád­ne­ho vy­uži­tia však mô­žu náj­sť up­lat­ne­nie aj v le­kár­stve. Ta­ká je pred­sta­va, kto­rý chce po­mo­cou dro­nov za­chra­ňo­vať ľud­ské ži­vo­ty.

Alec Mo­mont, vy­so­koš­ko­lák z Ho­lan­dska, si za di­plo­mo­vú prá­cu zvo­lil pro­jekt, v rám­ci kto­ré­ho vy­tvo­ril pro­to­typ am­bu­lan­tné­ho dro­na. Ten je vy­ba­ve­ný auto­ma­tic­kým exter­ným de­fib­ri­lá­to­rom, ka­me­rou, mik­ro­fó­nom a rep­ro­duk­tor­mi. Za­ria­de­nie je ur­če­né pre si­tuácie pr­vej po­mo­ci, ke­dy je pot­reb­né oži­vo­vať pa­cien­ta so zá­sta­vou sr­dca. Mno­hok­rát člo­vek umrie, pre­to­že zá­chran­ka nes­tih­ne prísť včas.

Am­bu­lant­ný dron by mal zní­žiť čas pre­su­nu z 10 mi­nút na 1 mi­nú­tu. Dro­na na di­aľ­ku ov­lá­da zá­chra­nár, kto­rý vy­uži­je za­bu­do­va­ný de­fib­ri­lá­tor a s oko­li­tý­mi ľuď­mi ko­mu­ni­ku­je po­mo­cou ka­me­ry, mik­ro­fó­nu a rep­ro­duk­to­rov. Bez­pi­lot­né lie­tad­lo zdie­ľa svo­ju po­lo­hu po­mo­cou GPS sen­zo­rov a do­ká­že le­tieť rých­los­ťou až 100 km/h.

Za­tiaľ nie je zná­me, či a ke­dy sa am­bu­lant­ný dron za­čne pou­ží­vať v praxi. Za­ria­de­nie je pot­reb­né zdo­ko­na­liť z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka a ta­kis­to je pot­reb­né do­rie­šiť otáz­ku le­gis­la­tí­vy. Ide však o vý­bor­ný kon­cept, kto­rý by mo­hol reál­ne za­chra­ňo­vať ľud­ské ži­vo­ty.

Video:


Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter