Virtuálny holografický „displej“ s dotykovou spätnou väzbou? Áno, je to možné.

Yasua­ki Mon­nai a je­ho spo­lup­ra­cov­ní­ci z uni­ver­zi­ty v To­kyu vy­mys­le­li spô­sob, ako vy­tvo­riť vir­tuál­nu do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku dos­lo­va vo vzdu­chu. Vy­uži­li pri tom ultraz­vuk a infra­čer­ve­ný sen­zor.

Hap­to­Mi­me kom­bi­nu­je spo­me­nu­té tech­no­ló­gie s ref­lexným povr­chom, kto­rý vy­tvá­ra vý­sled­ný efekt ho­log­ra­fic­ké­ho dis­ple­ja. Infra­čer­ve­ný sen­zor sní­ma ru­ku pou­ží­va­te­ľa. Keď sa prs­ty na­chá­dza­jú na úrov­ni vir­tuál­nej ob­ra­zov­ky, ultraz­vu­ko­vé vib­rá­cie vy­tvo­ria po­cit fy­zic­ké­ho do­ty­ku. Vďa­ka ultraz­vu­ku mô­že byť spät­ná väz­ba ľu­bo­voľ­ná - od ilú­zie vet­ra až po tvr­dý povrch.

Vo vzdu­chu le­vi­tu­jú­ci ob­raz je však dos­ta­toč­ne so­fis­ti­ko­va­ný na to, aby pou­ží­va­teľ mo­hol ov­lá­dať aj vir­tuál­ne mi­ni-pia­no. Mon­nai je tak­tiež pres­ved­če­ný, že tech­no­ló­gia sa dá vy­užiť aj v auto­ma­toch ďal­šej ge­ne­rá­cie ale­bo pri pre­ze­ra­ní inter­ne­tu. Vy­uži­tie vi­dí aj v ku­chy­ni (preh­ľa­dá­va­nie re­cep­tov) ale­bo v me­di­cí­ne, po­čas ope­ro­va­nia.

Video:


Zdroj: newscien­tist.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter