PayPal bude klientom vracať poštovné

Pay­Pal ozná­mil spus­te­nie svo­jej služ­by Pay­Pal Re­fun­ded Re­turns v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe. Nad­vä­zu­je tak na rov­na­ký krok v ďal­ších kra­ji­nách Európ­skej únie a na zis­te­nia z ne­dáv­nej štú­die, kto­rú pre Pay­Pal prip­ra­vi­la kon­zul­tač­no-ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Ge­mius. Štú­dia potvr­dzu­je, že spot­re­bi­te­lia v tom­to re­gió­ne vní­ma­jú mož­nosť bez­plat­né­ho vrá­te­nia to­va­ru ako zá­klad­ný štan­dard pre elek­tro­nic­ké ob­cho­do­va­nie a dô­le­ži­tý fak­tor pri roz­ho­do­va­ní pre kú­pu to­va­ru on-li­ne.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí si ob­jed­na­li pro­dukt a za­pla­ti­li ho cez svoj účet Pay­Pal, mô­žu te­raz v rám­ci no­vo spus­te­nej služ­by bez oh­ľa­du na dô­vod po­žia­dať o úh­ra­du poš­tov­né­ho v prí­pa­de, že sa roz­hod­nú kú­pe­ný to­var vrá­tiť. Zís­ka­va­jú tak eš­te po­hodl­nej­šie a bez­peč­nej­šie pros­tre­die na na­ku­po­va­nie od mies­tnych i za­hra­nič­ných ob­chod­ní­kov. Pay­Pal na­vy­še roz­ši­ru­je svoj prog­ram ochra­ny na­ku­pu­jú­cich a naj­nov­šie chrá­ni spot­re­bi­te­ľa od oka­mi­hu ná­ku­pu po prí­pad­né vrá­te­nie to­va­ru.

Fi­lo­zo­fia služ­by Pay­Pal Re­fun­ded Re­turns, kto­rá umož­ňu­je na­ku­po­vať cel­kom bez obáv, sa už pl­ne os­ved­či­la ako správ­ne rie­še­nie nap­rík­lad vo Fran­cúz­sku, Špa­nielsku, Ta­lian­sku či Švéd­sku. Pre­to bu­de tá­to služ­ba po no­vom pos­ky­to­va­ná aj v 15 kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py vrá­ta­ne Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

e-zá­kaz­ník v ro­ku 2014

Spot­re­bi­te­lia v na­šom re­gió­ne na­ku­pu­jú stá­le viac a sú vní­ma­ní ako uve­do­me­lí zá­kaz­ní­ci: za­tiaľ čo tak­mer 37 % z nás na­ku­pu­je on-li­ne asi 1- až 2-krát za 3 me­sia­ce, exis­tu­je aj vý­znam­ná sku­pi­na spot­re­bi­te­ľov, kto­rí to­var ob­jed­ná­va­jú on-li­ne viac než raz me­sač­ne (18 %).

Ako to­tiž uka­zu­je uve­de­ný pries­kum, zá­kaz­ní­ci by bo­li ochot­ní na­ku­po­vať on-li­ne eš­te viac, ke­by sa neo­bá­va­li prob­lé­mov s prí­pad­ným vrá­te­ním ne­vy­ho­vu­jú­ce­ho to­va­ru. A prá­ve zme­na toh­to pos­to­ja a pos­kyt­nu­tie väč­šej dô­ve­ry zá­kaz­ní­kom pri on-li­ne na­ku­po­va­ní pred­sta­vu­je hlav­nú my­šlien­ku prog­ra­mu ochra­ny na­ku­pu­jú­cich, kto­rú te­raz Pay­Pal po­nú­ka pros­tred­níc­tvom svo­jej služ­by Pay­Pal Re­fun­ded Re­turns.

I keď poš­tov­né pred­sta­vu­je pri on-li­ne na­ku­po­va­ní dô­le­ži­tý fak­tor (40 % zá­kaz­ní­kov zva­žu­je, či na­kú­piť on-li­ne, keď ma­jú za­pla­tiť poš­tov­né), 75 % res­pon­den­tov by prav­de­po­dob­ne na­ku­po­va­lo viac, ke­by bo­lo bez­plat­né as­poň prí­pad­né vrá­te­nie kú­pe­né­ho to­va­ru. 74 % na­ku­pu­jú­cich ve­nu­je pri on-li­ne na­ku­po­va­ní po­zor­nosť to­mu, či sa po­nú­ka mož­nosť bez­plat­né­ho vrá­te­nia to­va­ru, a 21 % res­pon­den­tov bo­lo už v mi­nu­lom ro­ku mo­ti­vo­va­ných na ná­kup on-li­ne po­nu­kou bez­plat­né­ho vrá­te­nia to­va­ru. Za­tiaľ čo tak­mer 57 % res­pon­den­tov uvá­dza, že pri on-li­ne na­ku­po­va­ní ví­ta­jú mož­nosť bez­plat­né­ho vrá­te­nia to­va­ru, len 6 % ich tvr­dí, že je to pre nich cel­kom ne­dô­le­ži­té.

Ne­vy­ho­vu­je? Žiad­ny prob­lém

Služ­ba Pay­Pal Re­fun­ded Re­turns umož­ňu­je pre­daj­com rea­go­vať na pot­re­by ich zá­kaz­ní­kov, kto­rí žia­da­jú naj­lep­šie mož­né pod­mien­ky. Spot­re­bi­te­lia, kto­rí si ob­jed­na­li pro­dukt a za­pla­ti­li ho cez svoj účet Pay­Pal, mô­žu ten­to to­var z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du vrá­tiť, pri­čom dos­ta­nú späť uh­ra­de­né poš­tov­né až do vý­šky 30 €. Tre­ba si len us­cho­vať po­da­cí lís­tok. Po­tom už na vrá­te­nie poš­tov­né­ho sta­čí uro­biť len tri jed­no­du­ché kro­ky:

  1. Stiah­nuť a vy­pl­niť for­mu­lár.
  2. Pril­ožiť ná­kup­ný dok­lad a po­da­cí lís­tok.
  3. Za­slať tie­to do­ku­men­ty spo­loč­nos­ti Pay­Pal po­mo­cou e-mai­lu.


Vďa­ka tej­to no­vej služ­be sa po do­kon­če­ní tej­to krát­kej pro­ce­dú­ry ob­ja­ví vrá­te­né poš­tov­né na úč­te Pay­Pal zá­kaz­ní­ka už do 10 dní. I keď sa nik­dy cel­kom ne­vyh­ne­me ri­zi­ku nut­nos­ti vrá­te­nia to­va­ru, ako je ob­le­če­nie a mód­ne dopl­nky, nap­rík­lad z dô­vo­du nev­hod­nej veľ­kos­ti ale­bo inej nez­rov­na­los­ti, ne­bu­de to už pre zá­kaz­ní­kov ani pre­daj­cov pred­sta­vo­vať prob­lém. V po­čia­toč­nom skú­šob­nom ob­do­bí bu­de služ­ba Pay­Pal Re­fun­ded Re­turns ak­tív­na do 31. de­cem­bra 2014.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter