Google pracuje na umelej inteligencii - s vedcami z Oxfordu

Goog­le, kto­rý mo­hut­ne in­ves­tu­je do ro­bo­ti­ky, uzav­rel par­tner­stvo s Oxfor­dskou uni­ver­zi­tou a spo­loč­ne sa sna­žia uro­biť prie­lom vo vý­sku­me ume­lej in­te­li­gen­cie.

Sof­tvé­ro­vý gi­gant ten­to rok v ja­nuá­ri kú­pil lon­dýn­sku fir­mu Deep­Mind, kto­rá sa za­obe­rá ume­lou in­te­li­gen­ciou (AI). A prá­ve tím Deep­Mind te­raz bu­de úz­ko spo­lup­ra­co­vať s dvo­ma oxfor­dský­mi vý­skum­ný­mi sku­pi­na­mi.

Ako uvie­dol spo­lu­zak­la­da­teľ Deep­Mind De­mis Has­sa­bis, tí­my bu­dú pra­co­vať naj­mä na roz­poz­ná­va­ní ob­ráz­kov a po­ro­zu­me­ní pri­ro­dze­nej re­či.

Zeus Kerra­va­la, ana­ly­tik ZK Re­search, ozna­čil uzav­re­tie spo­lup­rá­ce za ši­kov­ný krok. Goog­le by vraj mo­hol zís­ka­né poz­nat­ky pou­žiť pre­dov­šet­kým na zlep­še­nie svoj­ho vy­hľa­dá­va­nia, ma­po­vých nás­tro­jov a so­ciál­nej sie­te Goog­le+. Ume­lú in­te­li­gen­ciu mož­no vy­užiť na zlep­še­nie pre­dik­tív­nych schop­nos­tí ap­li­ká­cií. Ro­bo­ty za­se vďa­ka nej mô­žu byť múd­rej­šie," uvie­dol Kerra­va­la. „V sú­vis­los­ti s AI sa sí­ce vždy ho­vo­rí hlav­ne o ro­bo­toch, ale jej vy­uži­tie je om­no­ho šir­šie. Po­nú­ka sa nap­rík­lad pred­ví­da­nie pou­ží­va­teľ­ských po­trieb a ďal­ších kro­kov."

Oba oxfor­dské vý­skum­né tí­my ta­kis­to fun­gu­jú v sa­mos­tat­ných spo­loč­nos­tiach. V Dark Blue Labs sa sna­žia zlep­šiť schop­nosť prís­tro­jov po­ro­zu­mieť ľud­skej re­či. Vo Vi­sion Fac­to­ry za­se pra­cu­jú na sys­té­me na vi­zuál­ne roz­poz­ná­va­nie.

Goog­le z oboch spo­loč­nos­tí naj­al do­ved­na se­dem pro­fe­so­rov, kto­rí však bu­dú na pol úväz­ku aj na­ďa­lej pra­co­vať pre Oxfor­dskú uni­ver­zi­tu.

Zá­ujem Goog­lu o ro­bo­ti­ku nie je no­vý. Len v mi­nu­lom ro­ku spo­loč­nosť kú­pi­la osem fi­riem za­obe­ra­jú­cich sa ro­bo­ti­kou. Pat­rí me­dzi ne aj Bos­ton Dy­na­mics, tvor­ca hu­ma­noid­né­ho ro­bo­ta At­la­sa.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter