Audi RS7 prešlo bez vodiča pretekársky okruh rýchlosťou 240 km/h

Ne­mec­ký auto­mo­bi­lo­vý gi­gant Audi, di­ví­zia Volkswage­nu, ozná­mil, že je­ho vo­zid­lo RS7 bez vo­di­ča pre­ko­na­lo rých­losť 240 km/h na pre­te­kár­skom ok­ru­hu v Hoc­ken­hei­me.

Trať Veľ­kej ce­ny Ne­mec­ka preš­lo auto­nóm­ne auto za tro­chu viac ako dve mi­nú­ty, čím vraj do­sia­hlo no­vý re­kord sa­mos­tat­ne jaz­dia­ce­ho auto­mo­bi­lu. Ho­ci rých­lost­ný re­kord ok­ru­hu, kto­rý nas­ta­vil Ki­mi Räikkönen v ro­ku 2004, je 1:13:78, do­siah­nu­tý čas bol blíz­ko hod­no­ty 2 mi­nú­ty a 10 se­kúnd, kto­rú pred­po­ve­dal tím Audi. Keď po­tom pri po­rov­ná­va­com ko­le po­sa­di­li za vo­lant člo­ve­ka, prej­de­nie ok­ru­hu mu tr­va­lo o päť se­kúnd dlh­šie.

RS7 pou­ží­va kom­bi­ná­ciu ka­me­ry, la­se­ro­vých ske­ne­rov, lo­ka­li­zač­ných dát GPS, rá­dio­vých pre­no­sov a ra­da­ro­vých sen­zo­rov na sle­do­va­nie tra­te, úda­je po­tom spra­cú­va pa­lub­né vý­poč­to­vé za­ria­de­nie. To pod­ľa tí­mu Audi umož­ňu­je autu orien­to­vať sa na tra­ti s pres­nos­ťou na cen­ti­met­re a dr­žať sa na op­ti­mál­nej jaz­dnej drá­he.

Video:


Test bol ozna­če­ný za vr­chol 15-roč­né­ho vý­sku­mu us­ku­toč­ňo­va­né­ho fir­mou v USA a Euró­pe. Pod­ľa po­zo­ro­va­te­ľov je však rých­losť do­siah­nu­tá na práz­dnom pre­te­kár­skom ok­ru­hu veľ­mi od­liš­ná od tej, kto­rou by vo­zid­lo moh­lo do­siah­nuť v kaž­do­den­ných jaz­dných pod­mien­kach.

Audi oča­ká­va, že kon­cept auto­nóm­ne­ho ria­de­nia náj­de ces­tu do je­ho vo­zi­diel pred kon­com toh­to de­sať­ro­čia v po­do­be sys­té­mov, kto­ré by moh­li prev­ziať kon­tro­lu nad vo­zid­lom za ur­či­tých pod­mie­nok, ako sú napr. dop­rav­né zá­pchy, prí­pad­ne pri par­ko­va­ní.

Zdroj: giz­mag.com
bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter