Pentagon chce drony, ktoré je možné ovládať mysľou. Financuje ich výskum.

Da­niel Pack z uni­ver­zi­ty v Texase vy­ví­ja dro­ny, kto­ré by bo­lo mož­né ov­lá­dať jed­no­du­chou my­šlien­kou. Spo­loč­ne s os­tat­ný­mi pro­fe­sor­mi a štu­den­ta­mi dos­tal grant vo vý­ške 300 ti­síc do­lá­rov. Vý­sled­kom by ma­li byť sku­pi­ny mys­ľou ov­lá­da­ných bez­pi­lot­ných lie­ta­diel.

Pen­ta­gon ude­lil aj ďal­ší grant. 400 ti­síc na vý­skum špe­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, kto­ré do­ká­že sní­mať moz­go­vé vl­ny. Ta­ké­to „čiap­ky", resp. hel­my, by ma­li umož­niť ko­mu­ni­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa so stro­jom iba po­mo­cou my­šlien­ky.

Vo­ja­ci bu­dú mo­bil­nej­ší a ne­bu­dú pot­re­bo­vať do­da­toč­né vy­ba­ve­nie na ov­lá­da­nie stro­jov a dro­nov. Mô­žu sa ve­no­vať svo­jej prá­ci a pop­ri­tom my­šlien­kou za­dať prí­kaz stro­ju.

Ho­ci by sa moh­lo zdať, že ov­lá­da­nie po­mo­cou my­šlie­nok je tech­no­ló­gia v ro­vi­ne špe­ku­lá­cií, nie je to­mu úpl­ne tak. Už v ro­ku 2006 do­ká­zal chro­mý člo­vek kon­tro­lo­vať kur­zor my­ši iba po­mo­cou my­šlien­ky. A ov­lá­da­nie dro­na ta­kým­to spô­so­bom pre­zen­tu­je aj pril­ože­né vi­deo, kto­ré pred ro­kom zve­rej­ni­la uni­ver­zi­ta z Min­ne­so­ty.

Video:


Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter