Raketový balón Bloostar dopraví náklad na nízku obežnú dráhu rýchlo a lacno

My­šlien­ka ces­ty do ves­mí­ru v ba­ló­ne vy­ze­rá, ako­by po­chá­dza­la z det­skej kniž­ky. No špa­nielska spo­loč­nosť ze­ro2in­fi­ni­ty sa ta­ký­mi­to ves­mír­ny­mi let­mi za­obe­rá cel­kom váž­ne. Pred­sta­vi­la kon­cept ra­ke­to­vé­ho ba­ló­na Bloos­tar, kto­rý umož­ní vy­niesť men­ší nák­lad na níz­ku obež­nú drá­hu Ze­me.

Ná­pad spo­jiť ra­ke­tu s ba­ló­nom nie je no­vý. Už v ro­ku 1949 sa ním za­obe­ral as­tro­fy­zik Ja­mes A. Van Allen i ďal­ší. Ho­ci tech­no­ló­gia sa pou­ží­va­la do kon­ca 50. ro­kov, bo­la neat­rak­tív­na z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti, pre­to­že ne­bo­lo mož­né ria­diť ba­lón pri vý­stu­pe ani pred­po­ve­dať, kde ra­ke­ta nás­led­ne do­pad­ne, a tak sa od nej upus­ti­lo.

No Bloos­tar do­tia­hol ná­pad na vy­ššiu úro­veň. Hé­lio­vý ba­lón s nák­la­dom vy­ne­sie ra­ke­to­vý no­sič do vý­šky 30 km. V tej­to vý­ške je už zem­ská at­mos­fé­ra veľ­mi ried­ka, a tak od­por vzdu­chu je ma­lý. Tu sa po­tom spus­tí nie­koľ­ko mo­to­rov na kva­pal­né pa­li­vo, kto­ré pre­ne­sú nák­lad na obež­nú drá­hu.Bloos­tar by mal vy­ná­šať na obež­nú drá­hu na­no­sa­te­li­ty s veľ­mi ma­lou hmot­nos­ťou 1 až 10 kg. Ta­ké­to na­no­sa­te­li­ty v sú­čas­nos­ti pred­sta­vu­jú dru­hot­ný nák­lad pri vy­púš­ťa­ní veľ­kých sa­te­li­tov. Bloos­tar by mal po­núk­nuť flexibil­né rie­še­nie, kto­ré umož­ní zá­ujem­com vy­brať vlas­tnú drá­hu aj dá­tum štar­tu.

bloostar.jpg

Pod­ľa ze­ro2in­fi­ni­ty tá­to me­tó­da pri­ná­ša aj ús­po­ru pa­li­va, pre­to­že v pros­tre­dí blíz­kom vá­kuu je men­ší od­por a mo­to­ry do­sa­hu­jú vy­ššiu účin­nosť. Spo­loč­nosť za­ča­la tes­to­va­nie ba­ló­nov už v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka. V sú­čas­nos­ti má vraj už pred­bež­né ob­jed­náv­ky za 200 mi­lió­nov do­lá­rov. Sys­tém Bloos­tar by sa mal spre­vádz­ko­vať v ro­ku 2017.

Zdroj: giz­mag.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter