Konkurencia pre Oculus Rift, ale naopak – vytvorí virtuálnu realitu priamo v skutočnom svete.

Ocu­lus Rift je hel­ma, kto­rá do­ká­že ver­ne tvo­riť vir­tuál­nu reali­tu. Pou­ží­va­te­ľa však od svoj­ho oko­lia izo­lu­je. Ma­gic Leap vy­uží­va opač­ný kon­cept - sku­toč­nú reali­tu obo­ha­cu­je o vir­tuál­ne ob­jek­ty.

Za­ria­de­nie je ľah­ké a bu­de­me ho no­siť po­dob­ne ako oku­lia­re Glass. Star­tup pod­po­ri­la aj spo­loč­nosť Goog­le. Ma­gic Leap zís­kal in­ves­tí­cie v cel­ko­vej vý­ške až 542 mi­lió­nov.

Prís­troj bu­de fun­go­vať ta­kým spô­so­bom, že na siet­ni­cu oka bu­de pre­mie­tať realis­tic­ké ob­ra­zy a tým zme­ní vní­ma­nie oko­lia pou­ží­va­te­ľa. Ma­gic Leap vy­uží­va aj tech­no­ló­giu „dy­na­mic­ké­ho di­gi­tál­ne­ho sve­tel­né­ho po­ľa", z kto­rej pro­fi­tu­jú napr. fo­toa­pa­rá­ty Lyt­ro. Tech­no­ló­gia po­má­ha oku za­os­triť na blíz­ke ob­jek­ty.

Pri pou­ží­va­ní za­ria­de­nia by sa tak ne­ma­li ob­ja­viť zá­vra­te, na kto­ré sa sťa­žu­jú niek­to­rí ľu­dia pri pou­ží­va­ní Ocu­lu­su Rift. Vý­ho­dou mô­že byť aj to, že tech­no­ló­gia nei­zo­lu­je vir­tuál­nu reali­tu od sku­toč­nos­ti, ale obe ich pre­pá­ja. To má vy­tvo­riť zá­ži­tok „fil­mo­vej reali­ty".

Zdroj: foxnews.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter