Verná kópia vášho tela za 12 sekúnd? 3D tlač našla nové uplatnenie

Vý­rob­ca 3D ske­ne­rov Ar­tec Group pred­sta­vil za­ria­de­nie s náz­vom Sha­pi­fy Booth, kto­ré vie po­čas dva­nás­tich se­kúnd nas­ke­no­vať ce­lé te­lo a nás­led­ne vy­tla­čiť fi­gu­rí­nu člo­ve­ka, kto­rá by ma­la byť je­ho ver­nou kó­piou.

Fi­gu­rí­na, kto­rú Sha­pi­fy ozna­ču­je ako Sha­pie, je vy­tvo­re­ná na 3D tla­čiar­ni v pl­ných far­bách. Ar­tec dú­fa, že sa je­ho ske­no­va­cia búd­ka uchy­tí v ob­chod­ných re­ťaz­coch rov­na­ko ako v zá­bav­ných par­koch a na ďal­ších mies­tach, na kto­rých je veľ­ká fluk­tuácia tu­ris­tov, ako sú ná­kup­né cen­trá a le­tis­ká. Ar­tec už tes­to­va­cie búd­ky spre­vádz­ko­val v dvoch su­per­mar­ke­toch AS­DA vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Fi­gu­rí­ny mô­že­te kú­piť za 50 do­lá­rov (asi 36 eur) pri vý­be­re mo­de­lu vo veľ­kos­ti 15 cm, 70 do­lá­rov (asi 54 eur) za 19 cm mo­del a za 100 do­lá­rov (asi 76 eur) za 23 cm mo­del. Fi­gu­rí­ny mož­no po­čas sied­mich dní do­ru­čiť kde­koľ­vek na sve­te za prís­luš­ný pop­la­tok.

Ak vlas­tní­te 3D tla­čia­reň, mô­že­te si jed­no­du­cho kú­piť aj sú­bor 3D CAD za dvad­sať do­lá­rov (asi 15 eur) a vy­tla­čiť si tak vlas­tnú fi­gu­rí­nu.

Ar­tec Group svo­ju tech­no­ló­giu pr­výk­rát ve­rej­ne uká­zal ten­to týž­deň na kon­fe­ren­cii In­si­de 3D ​​Prin­ting. „Sha­pies sú ideál­ne na za­chy­te­nie míľ­ni­kov v ži­vo­te, ako sú na­ro­de­ni­ny, pro­mó­cie, svad­by, te­ho­ten­stvo či skve­lý halloween­sky kos­tým," uvá­dza spo­loč­nosť vo svo­jich mar­ke­tin­go­vých ma­te­riá­loch.

Aj keď 3D tla­čiar­ne nie sú nič no­vé, Sha­pi­fy od Ar­tec je prav­de­po­dob­ne pr­vý ske­ner ľud­ské­ho te­la, kto­rý mož­no vy­užiť v ná­kup­ných cen­trách. Búd­ky Sha­pi­fy sú opat­re­né štyr­mi ši­ro­kouh­lý­mi HD ske­ner­mi, kto­ré ob­krú­žia ce­lé te­lo zo všet­kých uh­lov a vy­tvo­ria je­ho ver­nú kó­piu. Pod­ľa Ar­tec je­ho ske­ne­ry do­ká­žu za­chy­tiť aj tie naj­men­šie de­tai­ly, ako sú zá­hy­by na ob­le­če­ní.

„Vďa­ka Sha­pi­fy Booth sa ve­ľa ľu­dí vô­bec pr­výk­rát stret­ne s 3D ske­no­va­ním a tla­če­ním," uvie­dol šéf Ar­tec Group Ar­tyom Yuk­hin. „Ako de­ti ste mož­no so svo­ji­mi pria­teľ­mi pred­vá­dza­li rôz­ne kús­ky vo fo­to­búd­kach. Na­ším cie­ľom je, aby tá­to ge­ne­rá­cia ro­bi­la to is­té, ale chce­me k to­mu pri­dať ďal­ší roz­mer a vy­tvo­riť tak 3D fi­gu­rí­ny, vďa­ka kto­rým bu­de­te na da­ný oka­mih dl­ho spo­mí­nať."

Jed­not­li­vé ob­cho­dy si ske­ne­ry mô­žu pre­na­jí­mať za 10 000 do­lá­rov (asi 7584 eur) me­sač­ne ale­bo si ich kú­piť za 180 000 do­lá­rov (133 622 eur). Ar­tec Group na­vy­še pre­dá­va aj sof­tvér s náz­vom Sha­pi­fy Pro, kto­rý pou­ží­va­te­ľom tech­no­ló­gie Xbox Ki­nect umož­ňu­je nas­ke­no­vať sa jed­no­du­cho do­ma a buď si na 3D ske­ne­ra vy­tla­čiť svo­ju vlas­tnú fi­gu­rí­nu, ale­bo sken pos­lať na vy­tla­če­nie do fir­my Ar­tec.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter