Hluchonemým ľuďom už budú rozumieť všetci, aj keď nepoznajú posunkovú reč.

No­vá tech­no­ló­gia vy­uží­va tab­let Dell Ve­nue 8 Pro, obal s in­teg­ro­va­nou ka­me­rou pre po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie Leap Mo­tion a ap­li­ká­ciu, kto­rá ro­zu­mie po­sun­ko­vej re­či.

Nie kaž­dý jú to­tiž ov­lá­da a prá­ve pre­to by ma­la byť tech­no­ló­gia UNI uži­toč­ná. Tab­let to­tiž vďa­ka za­bu­do­va­ným ka­me­rám a tech­no­ló­gii Leap Mo­tion ana­ly­zu­je po­hy­by rúk pou­ží­va­te­ľa v reál­nom ča­se a stro­jo­vým hla­som prek­la­dá po­sun­ko­vú reč. Auto­ri pro­jek­tu ve­ria, že ich ná­pad umož­ní pos­tih­nu­tým, aby sa lep­šie za­mes­tna­li a ži­li pl­no­hod­not­nej­ší ži­vot.

Sa­mot­né za­ria­de­nie je mož­né za­kú­piť za 198 do­lá­rov (pr­vú po­lo­vi­cu plat­by cez In­die­go­go, zvy­šok pri do­ru­če­ní prís­tro­ja). Spop­lat­ne­ný je aj sa­mot­ný sof­tvér, za kto­rý si vý­vo­já­ri pý­ta­jú 20 do­lá­rov me­sač­ne. My­šlien­ku však chvá­li­me a po­kiaľ bu­de UNI fun­go­vať tak, ako pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo, mô­že ísť o nao­zaj uži­toč­né­ho po­moc­ní­ka pre hlu­cho­ne­mých.

Video:


Zdroj: ti­me.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter