Carvey: Zariadenie vyreže žiadaný objekt z dreva alebo kovu podľa jeho 3D modelu

Do­má­ci ku­ti­li bu­dú mať k dis­po­zí­cii no­vú hrač­ku. Vo­lá sa Car­vey, má veľ­kosť mik­rovl­nnej rú­ry a fun­gu­je po­dob­ne ako 3D tla­čia­reň. Roz­diel je v tom, že po­čí­ta­čo­vé 3D mo­de­ly net­la­čí, ale ich vy­re­že z už exis­tu­jú­ce­ho ma­te­riá­lu.

Pro­ces tvor­by ob­jek­tu sa však ne­me­ní. V po­čí­ta­či si vy­mo­de­lu­je­te 3D ob­jekt, kto­rý poš­le­te do prís­tro­ja. Ten ho vy­re­že do exis­tu­jú­ce­ho ku­su dre­va ale­bo ko­vu. Car­vey do­ká­že vy­tvo­riť napr. ce­duľ­ku s ozna­če­ním čís­la bu­do­vy, ale aj ma­lé pred­me­ty a šper­ky. Za­ria­de­nie ne­vyu­ži­je kaž­dý, av­šak pre ma­lé fir­my ale­bo umel­cov ide o vý­bor­nú al­ter­na­tí­vu k vy­re­zá­va­niu po­mo­cou la­se­ru, resp. k prie­my­sel­ným stro­jom s rov­na­kou fun­kcio­na­li­tou.

Prís­troj sa pre­zen­tu­je na por­tá­li Kic­kstar­ter. Pre­dá­vať sa bu­de s ce­nou od 2000 do­lá­rov a na tr­hu sa ob­ja­ví v sep­tem­bri 2015.

carvey_1.jpg

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter