Bojlery majú vysokú spotrebu. Aquanta ju zoptimalizuje a povie vám, koľko stojí jedno sprchovanie

Aquan­ta je in­te­li­gent­ný sen­zor, kto­rý pri­po­jí­te k boj­le­ru. Cez Wi-Fi ko­mu­ni­ku­je s inter­ne­tom, me­ria tep­lo­tu vo­dy a op­ti­ma­li­zu­je spot­re­bu ener­gie.

aquanta_2110 copy.jpg In­te­li­gent­ný sys­tém zbie­ra úda­je a vie ur­čiť, koľ­ko tep­lej vo­dy sa v do­mác­nos­ti bež­ne pou­ží­va. Ta­kis­to ana­ly­zu­je, ke­dy sa pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie kú­pu ale­bo spr­chu­jú. Po zvy­šok ča­su umož­ňu­je, aby bo­la tep­lo­ta vo­dy niž­šia, ako je sta­no­ve­ná hra­ni­ca, čím zni­žu­je pre­vádz­ko­vé nák­la­dy.

 Vďa­ka in­te­li­gen­tné­mu al­go­rit­mu by to však pou­ží­va­teľ ne­mal po­cí­tiť - keď sa pôj­de spr­cho­vať, vo­da bu­de mať správ­nu tep­lo­tu. Aquan­ta zo zís­ka­ných úda­jov do­ká­že ur­čiť napr. ce­nu jed­nej 20 mi­nú­to­vej spr­chy.

Za­ria­de­nie sa bu­de pre­dá­vať za 149 do­lá­rov. Je­ho in­šta­lá­cia je po­mer­ne zlo­ži­tá a vy­ža­du­je od­bor­nú ma­ni­pu­lá­ciu. Aquan­ta by sa ma­la ob­ja­viť na Kic­kstar­te­ri po­čas naj­bliž­ších dní a v dru­hom štvrťro­ku 2015 v pre­da­ji.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter