Bezdrôtové riešenie poslednej míle na úrovni optiky. Wi-Fi s dosahom 1 km a rýchlosťou 0,5 Gbps

Spo­loč­nosť Mi­mo­sa Networks chce vy­užiť Wi-Fi tech­no­ló­giu úpl­ne iným spô­so­bom, než na aký sme dnes zvyk­nu­tí. Chce kon­ku­ro­vať op­ti­ke a tvr­dí, že do­ká­že ku kon­co­vé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi pre­ná­šať inter­net bez­drô­to­vo a rých­los­ťou až 0,5 Gbps.

O tej­to tech­no­ló­gií sme pí­sa­li už ne­dáv­no. Jej prin­cíp spo­čí­va v tom, že pos­ky­to­va­teľ inter­ne­tu ne­bu­de ťa­hať káb­le pou­ží­va­te­ľom do do­mác­nos­ti, ale pri­po­je­nie bu­de bez­drô­to­vo po­sie­lať z prís­tu­po­vé­ho bo­du na vy­sie­la­cej ve­ži. V praxi by to ma­lo zní­žiť nák­la­dy na vy­bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry sie­te a zjed­no­du­šiť dis­tri­bú­ciu slu­žieb.

Níz­ke nák­la­dy je mož­né do­siah­nuť aj vďa­ka to­mu, že Mi­mo­sa vy­uží­va re­la­tív­ne lac­né či­py, kto­ré sú ma­so­vo vy­rá­ba­né a vy­uží­va­jú sa vo Wi-Fi mo­du­loch. Či­py sú mo­di­fi­ko­va­né, vy­uží­va­jú sa­mos­tat­ný pro­to­kol, čo umož­ňu­je via­ce­rým pou­ží­va­te­ľom zdie­ľať jed­no pás­mo. Ko­mu­ni­ká­cia me­dzi vy­sie­la­čom a pri­jí­mač­mi v do­mác­nos­tiach pre­bie­ha cez ne­li­cen­co­va­né 5 GHz pás­mo.

Vďa­ka špe­ci­fic­ké­mu pro­to­ko­lu a ďal­ším vlas­tnos­tiam je mož­né pok­ryť štvrť jed­ným vy­sie­la­čom, až do vzdia­le­nos­ti 1 km. Je­den vy­sie­lač do­ká­že ob­slú­žiť maximál­ne 250 pri­jí­ma­čov a rých­losť pre­no­su dát by ma­la teo­re­tic­ky do­sa­ho­vať hra­ni­cu 500 Mbps. Spo­loč­nosť ro­ku­je s via­ce­rý­mi pos­ky­to­va­teľ­mi v USA a iných kra­ji­nách a svo­je služ­by chce ko­mer­čne pos­ky­to­vať od po­lo­vi­ce bu­dú­ce­ho ro­ka.

Mi­mo­sa ozná­mi­la aj dos­tup­nosť troch mo­de­lov vy­sie­la­čov, resp. prís­tu­po­vých bo­dov. Tie sa bu­dú pre­dá­vať v ce­ne od 949 do 1109 do­lá­rov. Ďal­ších 99 do­lá­rov bu­de stáť pri­jí­mač, kto­rý sa umies­tni na stre­chu ale­bo boč­nú ste­nu bu­do­vy.

Zdroj: com­pu­terworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter