STU: Vedci svojím projektom zabezpečili Novému Sadu bezpečnú vodu

Ved­ci zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (STU) navrh­li sys­tém včas­né­ho va­ro­va­nia pre vo­do­hos­po­dár­sky pod­nik v srbskom No­vom Sa­de. Sys­tém má za­brá­niť to­mu, aby na príp­ra­vu pit­nej vo­dy pou­ži­li zne­čis­te­né vod­né zdro­je. Šlo o pro­jekt NA­TO Scien­ce for Pea­ce and Se­cu­ri­ty, kto­rý uni­ver­zi­ta v sep­tem­bri ús­peš­ne ukon­či­la.

Jed­ným z mož­ných zdro­jov zne­čis­te­nia zdro­ja pit­nej vo­dy, kto­rý trá­pi mes­to No­vý Sad, je po­zos­ta­tok po bom­bar­do­va­ní ra­fi­né­rie v ro­ku 1999. Vte­dy sa všet­ky zá­so­by ro­py a pro­duk­ty vy­lia­li do Du­na­ja. Miest­ny vo­do­hos­po­dár­sky pod­nik zá­so­bu­je mes­to pit­nou vo­dou z troch zdro­jov. Pod­ni­ku však chý­ba­li pres­né in­for­má­cie o tom, kto­rý zo zdro­jov je v da­nom oka­mi­hu kon­ta­mi­no­va­ný a kto­rý, nao­pak, neoh­ro­zí zdra­vie oby­va­te­ľov. Ako in­for­mu­je ho­vor­ky­ňa STU An­drea Haj­dú­cho­vá, prá­ve ta­ký­to mo­ni­to­ro­va­cí sys­tém včas­né­ho va­ro­va­nia navrh­li od­bor­ní­ci z Fa­kul­ty che­mic­kej a pot­ra­vi­nár­skej tech­no­ló­gie STU.

„Navrh­li sme za­ria­de­nie, kto­ré bu­de auto­ma­tic­ky od­obe­rať vo­du zo zdro­jov a vy­ko­ná­vať skrí­ning po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných zlú­če­nín, kto­ré sa vo vo­de mô­žu na­chá­dzať. Na zá­kla­de vy­hod­no­te­nia ri­zík do­ká­že za­ria­de­nie okam­ži­te upo­zor­niť vo­do­hos­po­dá­rov, aby nah­ra­di­li zdroj pit­nej vo­dy iným, pri kto­rom v da­nej chví­li neh­ro­zí ni­ja­ké ri­zi­ko," ho­vo­rí Ivan Špá­nik z Fa­kul­ty che­mic­kej a pot­ra­vi­nár­skej tech­no­ló­gie STU, kto­rý pro­jekt ve­die.

Ako do­dá­va Haj­dú­cho­vá, zís­kať pod­po­ru z prog­ra­mu NA­TO - Scien­ce for Pea­ce and Se­cu­ri­ty, je veľ­ký ús­pech. Pro­jekt v hod­no­te 270-ti­síc eur, kto­rý STU koor­di­no­va­la, ško­la ukon­či­la v sep­tem­bri 2014. „Po ús­peš­nej in­šta­lá­cii za­ria­de­ní a ove­re­ní ich pre­vádz­ky mô­žem kon­šta­to­vať, že pro­jekt bol ús­peš­ne spl­ne­ný," ho­vo­rí Ja­ros­lav Slo­bod­ník - NA­TO kon­zul­tant pre pro­jekt.

Spo­lup­rá­ca STU s par­tner­mi v Srbsku sa však ne­kon­čí. Tím Ústa­vu ana­ly­tic­kej chémie Fa­kul­ty che­mic­kej a pot­ra­vi­nár­skej tech­no­ló­gie STU koor­di­nu­je ak­tuál­ne aj v európ­sky pro­jekt Tem­pus. V rám­ci ne­ho bu­de spo­lu s Ma­sa­ry­ko­vou uni­ver­zi­tou v Br­ne a Uni­ver­zi­tou v Por­tsmouth v ďal­ších ro­koch vzde­lá­vať pra­cov­ní­kov ve­rej­ných la­bo­ra­tó­rií za­me­ra­ných prá­ve na ana­lý­zu ri­zi­ko­vých lá­tok a na ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia a ľud­ské­ho zdra­via.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter