Ekologický robot poháňaný umelým srdcom využíva ľudský moč. Tankovať bude na WC...

Ved­ci z Bris­tol Ro­bo­tics La­bo­ra­to­ry (joint ven­tu­re Zá­pa­doan­glic­kej uni­ver­zi­ty v Bris­to­le a Bris­tol­skej uni­ver­zi­ty) naš­li no­vý spô­sob, ako po­há­ňať ro­bo­ty v bu­dúc­nos­ti. Zdroj je dosť nez­vy­čaj­ný - ide o ľud­ský moč.

Vý­skum­ní­ci v up­ly­nu­lých 10 ro­koch vy­tvo­ri­li šty­ri ge­ne­rá­cie eko­lo­gic­kých ro­bo­tov, po­há­ňa­ných mik­ro­biál­ny­mi pa­li­vo­vý­mi člán­ka­mi na ge­ne­ro­va­nie elek­tri­ny, čo umož­ní fun­go­va­nie bu­dú­cich ro­bo­tov bez ba­té­rie a bez pri­po­je­nia do elek­tric­kej zá­suv­ky.

Sys­tém je navr­hnu­tý na zá­kla­de fun­go­va­nia ľud­ské­ho sr­dca ako „čer­pad­la", iba­že v prí­pa­de ro­bo­tov bu­de obe­ho­vou lát­kou moč. Z ne­ho sa bu­de vy­rá­bať elek­tri­na na pre­vádz­ku ro­bo­tov. Vy­užiť sa však ma­jú aj iné od­pad­né lát­ky (napr. mŕtvy hmyz, zhni­té ovo­cie či ze­le­ni­na, od­pa­do­vé vo­dy a ka­ly). Sys­tém poj­me 24,5 ml mo­ču. Keď­že ide o ener­giu z eko­lo­gic­kých zdro­jov, ta­ké­to ro­bo­ty sa bu­dú na­zý­vať Eco­Bots.

Eco­Bot by vlas­tne zbie­ral od­pad a pre­mie­ňal ho na ener­giu pot­reb­nú na vlas­tnú pre­vádz­ku. Ro­bo­tic­ký sys­tém pra­cu­je rov­na­ko ako ľud­ské sr­dce, iba­že po­mo­cou ume­lých sva­lov, kto­ré vy­tlá­ča­jú kva­pa­li­nu a nú­tia ju prú­diť do mik­ro­biál­nych pa­li­vo­vých člán­kov. Po­tom si ume­lé sva­ly od­dých­nu a za­čne sa ďal­ší cyk­lus. Ume­lé sva­ly sú vy­ro­be­né z ma­te­riá­lov s tva­ro­vou pa­mä­ťou (ide o in­te­li­gen­tné ma­te­riá­ly, kto­ré sú schop­né „pa­mä­tať si" pô­vod­ný tvar).

Sús­ta­va 24 mik­ro­biál­nych pa­li­vo­vých člán­kov na­pá­ja­ných mo­čom je schop­ná ge­ne­ro­vať dos­ta­tok elek­tric­kej ener­gie na na­bí­ja­nie kon­den­zá­to­ra. Ener­gia ulo­že­ná v kon­den­zá­to­re sa po­tom pou­ži­je na spus­te­nie ďal­šie­ho cyk­lu pum­po­va­nia z ume­lé­ho sr­dca.

Video:


„Ume­lý tep je me­cha­nic­ky jed­no­duch­ší ako kon­ven­čné čer­pad­lo po­há­ňa­né elek­tric­kým mo­to­rom, pre­to­že vy­uží­va ume­lé sva­lo­vé vlák­na na pum­po­va­nie, a nie elek­tric­ký mo­tor, kto­rý je kom­plexnej­ším me­cha­nic­kým za­ria­de­ním," po­ve­dal Pe­ter Wal­ters, vý­skum­ník zo Zá­pa­doan­glic­kej uni­ver­zi­ty, kto­rý spo­lup­ra­cu­je na pro­jek­te eko­lo­gic­kých ro­bo­tov. „V bu­dúc­nos­ti by sa ta­ké­to ro­bo­ty moh­li pou­žiť v mes­tskom pros­tre­dí nap­rík­lad na mo­ni­to­ro­va­nie zne­čis­te­nia, pri­čom moč by moh­li na­tan­ko­vať z ve­rej­ných toaliet a pi­soá­rov."

Bu­dú­ci vý­skum tí­mu sa má za­me­rať na zlep­še­nie účin­nos­ti ta­ké­ho­to po­ho­nu a pres­kú­ma­nie mož­nos­ti je­ho za­čle­ne­nia do bu­dú­cej ge­ne­rá­cie ro­bo­tov po­há­ňa­ných mik­ro­biál­ny­mi pa­li­vo­vý­mi člán­ka­mi.

Video:


Zdroj: sellerfriend.blog­spot.cz
iop.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter