Hightech bunda má 26 vreciek. Schováte si do nej všetky vaše elektronické hračky

No­vá bun­da Re­vo­lu­tion Plus od spo­loč­nos­ti SCOT­Te­VEST rea­gu­je na ak­tuál­ne tren­dy. Má 26 vre­ciek, kto­ré sú špe­ciál­ne ur­če­né kon­krét­nym za­ria­de­niam. Scho­vá­te si do nej tab­let, dva te­le­fó­ny, kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, oku­lia­re, blue­tooth handsfree súp­ra­vu, ob­čian­sky preu­kaz a pollit­rov­ku s vo­dou.

Sa­mot­ný kus ob­le­če­nia pri­tom na­vo­nok ne­pô­so­bí ma­sív­ne a pred­me­ty v se­be ši­kov­ne uk­rý­va. Jed­not­li­vé vrec­ká ma­jú ma­lé mag­ne­ty, resp. pár z nich vy­uží­va aj zips. Bun­da SCOT­Te­VEST Re­vo­lu­tion Plus je navr­hnu­tá tak, aby sa pred­me­ty no­si­li po­hodl­ne a aj pre ten­to účel je textí­lia na kľú­čo­vých mies­tach zo­sil­ne­ná.

Bun­da sa pre­dá­va za ce­nu 200 do­lá­rov, ale na Slo­ven­sku je ofi­ciál­ne ne­kú­pi­te.

Zdroj: ip­ho­ne­li­fe.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter