Číňania pracujú na nadzvukovej ponorke, ktorá by mohla dosiahnuť rýchlosť až 5800 km/h

Čí­na vy­ví­ja po­nor­ku, kto­rá bu­de na rých­ly po­hyb pod vo­dou vy­uží­vať tech­no­ló­giu su­per­ka­vi­tá­cie. Ide o oba­le­nie te­le­sa vzdu­cho­vou bub­li­nou, vďa­ka čo­mu sa po­tom mô­že po­hy­bo­vať ove­ľa vy­ššou rých­los­ťou v kva­pa­li­ne. Vý­voj us­ku­toč­ňu­jú ved­ci z Har­bin In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy pod ve­de­ním pro­fe­so­ra Li Feng Che­na.

Pod­ľa člán­ku pub­li­ko­va­né­ho v den­ní­ku South Chi­na Mor­ning Post by po­nor­ka moh­la do­siah­nuť rých­losť až 5800 km/h (na lep­šiu pred­sta­vu: za 100 mi­nút by moh­la do­ra­ziť z Hon­gkon­gu do San Fran­cis­ca). Čín­ske rie­še­nie spo­čí­va v tom, že oko­lo pla­vid­la by sa vy­tvo­ri­la ten­ká kva­pal­ná mem­brá­na, čím by sa zní­ži­lo tre­nie.

supercavitating_submarine.jpg

V sú­čas­nos­ti sa efekt su­per­ka­vi­tá­cie vy­uží­va pri tor­pé­dach. Zná­me sú rus­ké su­per­ka­vi­tu­jú­ce tor­pé­da VA-111 Škval po­hy­bu­jú­ce sa rých­los­ťou 370 km/h. Prav­de­po­dob­ne obe­ťou ná­hod­né­ho vý­bu­chu ta­ké­ho­to tor­pé­da sa v ro­ku 2000 sta­la aj smut­ne zná­ma rus­ká po­nor­ka Kursk.

Čí­ňa­nov to však neod­ra­di­lo a za­kú­pi­li si li­cen­ciu na tú­to tech­no­ló­giu Pred­sta­va nadz­vu­ko­vej po­nor­ky, kto­rá mô­že za pol dňa obop­lá­vať svet, je dosť de­si­vá. Naj­mä v prí­pa­de, že ju bu­de vlas­tniť kra­ji­na dis­po­nu­jú­ca aj jad­ro­vý­mi zbra­ňa­mi. Pod­ľa pro­fe­so­ra Feng Che­na však tie­to po­nor­ky nie sú ur­če­né len na vo­jen­ské pou­ži­tie, aj keď to je, sa­moz­rej­me, pr­vo­ra­dé. Moh­li by sa vraj vy­užiť aj v ci­vil­nej dop­ra­ve.

Kaž­do­pád­ne ta­ké­to po­nor­ky sú hud­bou vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti a bu­de tre­ba vy­rie­šiť eš­te ve­ľa prob­lé­mov. Je­den z nich je nap­rík­lad kor­mid­lo­va­nie su­per­ka­vi­tu­jú­ce­ho te­le­sa, kto­ré je extrém­ne ná­roč­né.

Zdroj: de­fen­se­re­view.com
extre­me­tech.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter