60 GHz technológia zrýchľuje prenos dát cez WiFi až 5× na 4,6 Gb/s a dokáže ju aj udržať

Sam­sung vy­ví­ja vlas­tnú 60 GHz wi-fi tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ní pre­nos dát rých­los­ťou až 4,6 Gb, resp. 575 MB za se­kun­du, te­da päť­ná­so­bok ak­tuál­nej maximál­nej rých­los­ti (866 Mb, resp. 108 MB za se­kun­du) do­siah­nu­teľ­nú s exis­tu­jú­ci­mi za­ria­de­nia­mi spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Nap­rík­lad pre­nos fil­mu s veľ­kos­ťou 1 GB me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi bu­de tr­vať me­nej ako tri se­kun­dy a ne­kom­pri­mo­va­né vi­deo s vy­so­kým roz­lí­še­ním pôj­de jed­no­du­cho strea­mo­vať z mo­bil­ných za­ria­de­ní do te­le­ví­zo­ra v reál­nom ča­se a bez aké­ho­koľ­vek ones­ko­re­nia.

Na roz­diel od sú­čas­ných 2,4 GHz a 5 GHz wi-fi tech­no­ló­gií udr­žia­va 60 GHz wi-fi tech­no­ló­gia so štan­dar­dom 802.11ad maximál­nu rých­losť tým, že eli­mi­nu­je me­dzi­ka­ná­lo­vú inter­fe­ren­ciu, bez oh­ľa­du na po­čet za­ria­de­ní na rov­na­kej sie­ti. Od­stra­ňu­je tak roz­diel me­dzi teo­re­tic­ký­mi a sku­toč­ný­mi rých­los­ťa­mi a v po­rov­na­ní s 2,4 GHz a 5 GHz wi-fi tech­no­ló­giou vy­ka­zu­je viac ako 10-krát vy­ššiu reál­nu rých­losť.

Až do te­raz exis­to­va­li znač­né prob­lé­my s ko­mer­čným pri­ja­tím 60 GHz wi-fi tech­no­ló­gie, pre­to­že mi­li­met­ro­vé vl­ny, kto­ré sa ší­ria v pria­mom sme­re, ma­jú sla­bú schop­nosť prie­ni­ku a sú ná­chyl­né k vy­bo­če­niu, čo má za nás­le­dok zlý sig­nál a ob­me­dze­ný pre­nos dát. Vďa­ka vy­uži­tiu ok­rúh­le­ho tva­ru mi­li­met­ro­vých vĺn a vďa­ka vý­vo­ju an­té­ny so ši­ro­kým pok­ry­tím, kto­rá lúč vy­sie­la, je Sam­sung schop­ný ús­peš­ne do­siah­nuť naj­vyš­šiu mož­nú kva­li­tu v po­do­be ko­mer­čne pou­ži­teľ­nej 60 GHz wi-fi tech­no­ló­gie.

Sam­sung na­vy­še zvy­šu­je kva­li­tu sig­ná­lu tým, že vy­ví­ja ce­los­ve­to­vo pr­vú mik­ro­tech­no­ló­giu ov­lá­da­jú­cu vy­sie­la­jú­ci lúč, kto­rý v prí­pa­de akých­koľ­vek zmien v ko­mu­ni­kač­nom pros­tre­dí op­ti­ma­li­zu­je ko­mu­ni­kač­ný mo­dul za me­nej než 1/3000 se­kun­dy.

Rov­na­ko ako v prí­pa­de 2,4 GHz a 5 GHz spek­tra je 60 GHz vl­no­vé spek­trum ne­li­cen­co­va­ným pás­mom po ce­lom sve­te. Je­ho ko­mer­cia­li­zá­cia sa oča­ká­va už v bu­dú­com ro­ku. Sam­sung plá­nu­je pou­žiť tú­to no­vú tech­no­ló­giu pre ši­ro­kú šká­lu pro­duk­tov, vrá­ta­ne te­le­ko­mu­ni­kač­ných, audio­vi­zuál­nych a zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní. Tá­to tech­no­ló­gia bu­de tiež neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou vý­vo­ja dô­le­ži­té­ho pre in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť a ďal­šie ini­cia­tí­vy tý­ka­jú­ce sa „Inter­ne­tu ve­cí" (Inter­net of Things).

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter