Samsung vyvinul 60 GHz technológiu Wi-Fi s päťnásobnou rýchlosťou

Po­kiaľ ide o tech­no­ló­giu Wi-Fi, ho­vo­rí sa pri nej o dvoch rých­los­tiach - teo­re­tic­kej a reál­ne do­sa­ho­va­nej. Pod­ľa ozná­me­nia Sam­sun­gu te­raz ten­to tech­no­lo­gic­ký gi­gant vy­vi­nul 60 GHz tech­no­ló­giu Wi-Fi, kto­rá umož­ní prek­le­núť prie­pasť me­dzi teo­re­tic­kou a sku­toč­nou rých­los­ťou toh­to pri­po­je­nia.

Sam­sung tvr­dí, že je­ho tech­no­ló­gia Wi-Fi umož­ní do­siah­nuť pre­no­so­vú rých­losť 4,6 Gb/s ale­bo 575 MB/s.To by bo­lo asi päť­krát viac, ako je sú­čas­ný strop pre za­ria­de­nia Wi-Fi (866 Mb/s ale­bo 108 MB/s).Nap­rík­lad 1 GB film by sa mo­hol pre­niesť me­dzi za­ria­de­nia­mi za me­nej ako tri se­kun­dy a ne­kom­pri­mo­va­né vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní by bo­lo mož­né strea­mo­vať z mo­bil­ných za­ria­de­ní do TV v reál­nom ča­se.

„Na roz­diel od sú­čas­ných 2,4 GHz a 5 GHz tech­no­ló­gií Wi-Fi štan­dard 802.11ad 60 GHz tech­no­ló­gie Wi-Fi od Sam­sun­gu udr­žia­va maximál­nu rých­losť tým, že eli­mi­nu­je ru­še­nie na rov­na­kom ka­ná­li bez oh­ľa­du na po­čet za­ria­de­ní, kto­ré pou­ží­va­jú rov­na­kú sieť," uvá­dza sa vo vy­hlá­se­ní spo­loč­nos­ti Sam­sung. Tým sa sku­toč­ná rých­losť prib­lí­ži teo­re­tic­kej.

Sam­sung chce in­teg­ro­vať no­vú tech­no­ló­giu Wi-Fi v ši­ro­kej šká­le svo­jich pro­duk­tov vrá­ta­ne audio­vi­zuál­nych, zdra­vot­níc­kych a te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní. Pás­mo 60 GHz je bez­li­cen­čné po­dob­ne ako 2,4 GHz a 5 GHz. Pr­vé ko­mer­čné pro­duk­ty so 60 GHz Wi-Fi mož­no oča­ká­vať už bu­dú­ci rok.

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter