Nová technológia Omronu premieta 3D obraz v priestore pomocou fólie

Dis­ple­je sú bež­ne vy­ro­be­né zo skle­né­ho substrá­tu a LED di­ód či te­ku­tých kryš­tá­lov, prí­pad­ne or­ga­nic­kých di­ód emi­tu­jú­cich svet­lo (OLED). No spo­loč­nosť Om­ron sa roz­hod­la ned­bať na kon­ven­cie a na vý­ro­bu dis­ple­ja vy­uži­la plas­to­vú fó­liu.

No­vá tech­no­ló­gia 3D zob­ra­ze­nia má ná­zov Tran­spa­rent Pla­te-ty­pe Spa­ce Pro­jec­tion Tech­no­lo­gy, skrá­te­ne TPSPT. Na roz­diel od os­tat­ných 3D tech­no­ló­gií tá­to nie je ur­če­ná pre te­le­ví­zo­ry a mo­ni­to­ry. 3D pa­nel Om­ro­nu by mo­hol byť vhod­ný nap­rík­lad pre za­ria­de­nia s roz­ší­re­nou reali­tou (Goog­le Glass) ale­bo s vir­tuál­nou reali­tou (Ocu­lus Rift a pod.).

ITN_omron_3d_display.jpg

Troj­roz­mer­ný ob­raz sa tu pre­mie­ta v pries­to­re, ak LED di­óda emi­tu­jú­ca svet­lo (napr. LED lam­pa) svie­ti na prie­hľad­nú dos­ku ale­bo ume­loh­mot­nú fó­liu. Fó­lia je ten­ká, ľah­ká a tak­mer ne­vi­di­teľ­ná, mož­no ju upev­niť na sklo. Vý­sled­ný ob­raz po­tom vy­ze­rá, ako­by bol vy­tvo­re­ný v sk­le. Za­tiaľ sa tým­to spô­so­bom mô­žu pre­mie­tať len sta­tic­ké sním­ky, čo vy­svet­ľu­je, pre­čo tech­no­ló­gia nie je vhod­ná pre TV a mo­ni­to­ry.

ITN_1omron_3d_display_2.jpg

Je­den list do­ká­že pro­du­ko­vať len svet­lo jed­nej far­by, no ich vrstve­ním mož­no zob­ra­zo­vať via­ce­ro fa­rieb. Keď­že nie sú pot­reb­né ni­ja­ké špe­ciál­ne šo­šov­ky a pro­jek­čná tech­ni­ka, vy­tvo­re­nie 3D ob­ra­zu po­mo­cou tech­no­ló­gie Om­ro­nu vy­ža­du­je ove­ľa me­nej pe­ňa­zí.

Om­ron má bo­ha­té skú­se­nos­ti s vý­vo­jom LED pod­svie­te­nia pre LCD ob­ra­zov­ky, no te­raz sa roz­ho­dol vy­tvo­riť tech­no­ló­giu, kto­rá ne­má nič spo­loč­né s plo­chý­mi te­le­víz­ny­mi ob­ra­zov­ka­mi. No­vá tech­no­ló­gia fun­gu­je na kon­káv­nych aj kon­vexných plo­chách. Moh­la by náj­sť up­lat­ne­nie nap­rík­lad vo vý­kla­doch ob­cho­dov, kde by pre­daj­co­via moh­li zob­ra­ziť ak­tuál­nu po­nu­ku pro­duk­tov, prí­pad­ne rek­la­mu.

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com

geek.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter