Elon Musk: Automobily Tesla budú už v roku 2015 na 90 % autonómne.

Pl­ne sa­mos­tat­né vo­zid­lá by sa ma­li ob­ja­viť 5-6 ro­kov, mu­sia však ok­rem tech­no­lo­gic­kých pre­ká­žok pre­ko­nať aj tie le­gis­la­tív­ne. Pl­ne auto­nóm­ne au­tá to­tiž vy­ža­du­jú mi­ni­mál­ne v niek­to­rých štá­toch špe­ciál­ne po­vo­le­nie.

Je prav­de­po­dob­né, že auto­pi­lot sa vo vo­zid­lách za­čne vy­uží­vať naj­skôr pri par­ko­va­ní. Aj v tom­to prí­pa­de však mu­sí vlá­da de­fi­no­vať, kto bu­de zod­po­ved­ný za prí­pad­ný ná­raz do iné­ho au­ta po­čas par­ko­va­nia. Či člo­vek, čo se­dí vo vo­zid­le ale­bo vý­rob­ca au­ta. Tie­to le­gis­la­tív­ne nez­rov­na­los­ti by pre­to moh­li spô­so­biť, že auto­nóm­ne auto­mo­bi­ly sa za­čnú ko­mer­čne pou­ží­vať až o nie­koľ­ko ro­kov.

Elon Musk je však pres­ved­če­ný, že Tes­la mu­sí byť líd­rom v tom­to seg­men­te. „Tes­la je spo­loč­nosť zo Si­li­con Valley. Ak my ne­bu­de­me líd­rom, po­tom sa mô­že­me han­biť." Musk chce tak­tiež vy­bu­do­vať in­te­li­gen­tné mes­tá a vy­rá­ba aj taxík na Mars.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter