8 technologických mýtov, ktorým by ste mali prestať veriť

Na­priek to­mu, že smar­tfó­ny či no­te­boo­ky pou­ží­va­me kaž­do­den­ne, exis­tu­je oko­lo nich eš­te ve­ľa ne­vy­jas­ne­ných otá­zok. A mož­no so svo­jou elek­tro­ni­kou ne­zaob­chá­dza­me správ­ne. Pre­to sme sa poz­re­li na niek­to­ré z naj­čas­tej­ších mý­tov tý­ka­jú­cich sa spot­re­bi­teľ­ských tech­no­ló­gií a po­kú­si­me sa pri­viesť na správ­nu mie­ru zo­pár naj­väč­ších omy­lov v tej­to ob­las­ti.

1. Po­čí­ta­če Mac sa ne­mô­žu in­fi­ko­vať ví­rus­mi

Prá­ve nao­pak, po­čí­ta­če od App­lu sú tiež cit­li­vé na mal­vér. Spo­loč­nosť dl­ho tvr­di­la, že jej po­čí­ta­če od­olá­va­jú ví­ru­som, ale zme­ni­la svo­ju mar­ke­tin­go­vé vy­hlá­se­nia po tom, čo v ro­ku 2012 sa ti­sí­ce po­čí­ta­čov so sys­té­mom Mac sta­lo obe­ťou trój­ske­ho ko­ňa Flas­hback.

mac_pc.jpeg

2. Ano­nym­ný re­žim pre­hlia­da­ča vás udr­ží v ano­ny­mi­te

Je to myl­ná pred­sta­va. Ak pou­ží­va­te nap­rík­lad re­žim In­kog­ni­to v Goog­le Chro­me, to jed­no­du­cho zna­me­ná, že pre­hlia­dač ne­bu­de za­zna­me­ná­vať his­tó­riu pre­hlia­da­nia, im­por­to­vať va­še zá­lož­ky a nep­rih­lá­si sa auto­ma­tic­ky do va­šich úč­tov. No maj­te na pa­mä­ti, že va­šu iden­ti­tu ne­bu­de dr­žať v ano­ny­mi­te.

Google-Chrome.jpg

3. Ak dl­ho ne­chá­te te­le­fón v na­bí­jač­ke, zni­čí sa je­ho ba­té­ria

Väč­ši­na ľu­dí ne­chá­va svoj te­le­fón na­bí­jať cez noc. To zna­me­ná, že zos­ta­ne pri­po­je­ný k na­bí­jač­ke dl­ho po tom, čo sa ba­té­ria na­bi­la. Niek­to­rí tvr­dia, že to zni­žu­je ži­vot­nosť ba­té­rie, ale v sku­toč­nos­ti neexis­tu­je ni­ja­ký dô­kaz o tom, že by jej to ško­di­lo. Dneš­né smar­tfó­ny ma­jú lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie, kto­ré sú dosť in­te­li­gen­tné na to, aby ukon­či­li na­bí­ja­nie po do­siah­nu­tí pl­nej ka­pa­ci­ty.

battery_smartphone.jpg

4. Viac me­ga­pixelov zna­me­ná vždy lep­ší fo­toa­pa­rát

Aký je roz­diel me­dzi 12-me­ga­pixelo­vým a 8-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom? V ko­neč­nom dôs­led­ku nie veľ­ký. Kva­li­tu fo­tog­ra­fie ur­ču­je to, koľ­ko svet­la je sní­mač schop­ný pri­jať. Väč­šie sní­ma­če ma­jú ty­pic­ky väč­šie pixe­ly, a čím väč­ší pixel, tým viac svet­la do­ká­že ab­sor­bo­vať. Te­da viac ako na poč­te me­ga­pixelov zá­le­ží na ich veľ­kos­ti.

Altek_A14.jpg

Pek­ne to vy­svet­lil pro­fe­sio­nál­ny fo­tog­raf Mat­thew Pan­za­ri­no pre server Tech­Crunch, kto­rý opi­su­je úlo­hu me­ga­pixelov tak­to: „Pred­stav­te si, že sa po­čas búr­ky sna­ží­te za­chy­tiť daž­ďo­vú vo­du do náprstka. Čím väč­ší je nápr­stok, tým viac kva­piek za­chy­tí za krat­ší čas. No po­mo­cou nie­koľ­kých ve­die­rok mô­že­te za­chy­tiť viac vo­dy ako ob­rov­ským poč­tom náprstkov."

5. Ne­na­bí­jaj­te te­le­fón, kým nie je tak­mer úpl­ne vy­bi­tý

Aj to­to je po­pu­lár­ny mý­tus o lí­tio­vo-ióno­vých ba­té­riách. Nie je škod­li­vé pri­po­jiť te­le­fón na na­bí­jač­ku skôr, ako sa ba­té­ria úpl­ne vy­bi­je. Nao­pak, v sku­toč­nos­ti to mô­že byť pre ba­té­riu lep­šie. Ba­té­rie ma­jú ob­me­dze­ný po­čet na­bí­ja­cích cyk­lov. Keď sa ten­to po­čet vy­čer­pá, stra­tia schop­nosť udr­žať ener­giu. Je­den na­bí­ja­cí cyk­lus tr­vá od úpl­né­ho na­bi­tia po úpl­né vy­bi­tie. Vý­drž ba­té­rie sa zni­žu­je pre­to, že už pre­ži­la ve­ľa cyk­lov, nie pre­to, že ju na­bí­ja­te vte­dy, keď je eš­te spo­lo­vi­ce pl­ná.

smartphone_battery2.jpg

6. Vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja je na smar­tfó­ne vždy lep­šie

Mno­hí ra­di pou­ží­va­jú ako ar­gu­ment v pros­pech niek­to­rých smar­tfó­nov vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja. No server Giz­mo­do ci­tu­je od­bor­ní­kov, kto­rí tvr­dia, že ľud­ské oko nie je schop­né roz­poz­nať viac de­tai­lov, ak dis­plej ob­sa­hu­je viac ako 300 pixelov na pa­lec. Väč­ši­na dneš­ných high-end smar­tfó­nov má roz­lí­še­nie 1920 × 1080, no za­čiat­kom ro­ka spo­loč­nosť LG uvied­la na trh te­le­fón G3 s roz­lí­še­ním 2560 × 1440. Nie je jas­né, či tie­to čís­la nie­čo za­vá­žia, ak ľud­ské oko ne­mô­že roz­lí­šiť jed­not­li­vé pixe­ly po prek­ro­če­ní ur­či­tej hra­ni­ce. Ak te­da po­rov­ná­te G3 nap­rík­lad s Ga­laxy S5, roz­diel nez­ba­dá­te. Pre­to sa nap­rík­lad App­le za­me­ria­va viac na zlep­še­nie ja­su dis­ple­ja než je­ho roz­lí­še­nia.

smartphone_photo.jpg

7. Je zlé na­bí­jať iP­ho­ne na­bí­jač­kou iPa­du

Ne­dá sa od­po­ve­dať jed­noz­nač­ne áno ale­bo nie. Zá­le­ži­tosť je tro­chu zlo­ži­tej­šia. Pod­ľa ofi­ciál­nych strá­nok App­lu mož­no 12-wat­to­vým adap­té­rom na­bí­jať iP­ho­ne aj iPad. Niek­to­rí od­bor­ní­ci však tvr­dia, že by to po is­tom ča­se moh­lo za­ťa­žo­vať ba­té­riu iP­ho­nu. Bu­de však tr­vať asi rok, kým pos­treh­ne­te ne­ja­ké zme­ny v efek­tív­nos­ti ba­té­rie.

iphone.jpg

8. Po­čí­tač by ste ne­ma­li vy­pí­nať kaž­dý deň

Niek­to­rí sú pres­ved­če­ní o tom, že kaž­do­den­né vy­pí­na­nie po­čí­ta­ču ško­dí. No prav­da je ta­ká, že je dob­ré po­čí­tač pra­vi­del­ne vy­pí­nať. Je is­te po­hodl­né prep­núť no­te­book do re­ži­mu spán­ku, tak­že sa mô­že­te k prá­ci ľah­ko vrá­tiť bez to­ho, aby ste ho mu­se­li za­sa spúš­ťať. Li­fe­hac­ker však pou­ka­zu­je na to, že ak po­čí­tač vy­pne­te, šet­rí­te ener­giu a aj kom­po­nen­ty, kto­ré po­tom vy­dr­žia dlh­šie.

computer_shut_down.jpg

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter