Komentár: V roku 2024 budeme v e-shopoch nakupovať s 3D okuliarmi

Ce­los­ve­to­vo naj­zná­mej­šie e-sho­py Ama­zon a eBay vznik­li re­la­tív­ne ne­dáv­no, v ro­ku 1995. Ho­ci sa za­obe­ra­jú vir­tuál­nym pre­da­jom, pos­tup­ne sa za­ra­di­li me­dzi naj­ús­peš­nej­šie pre­daj­né mies­ta pla­né­ty. Vo via­noč­nom ob­do­bí ro­ku 2013 po­čas naj­vy­ťa­že­nej­šie­ho dňa pre­dal Ama­zon kaž­dú se­kun­du v prie­me­re 426 po­lo­žiek. A to na­priek to­mu, že si zá­kaz­ní­ci ne­mô­žu pro­duk­ty vy­skú­šať v on-li­ne pros­tre­dí na­ži­vo. Čos­ko­ro sa však mož­no doč­ká­me vir­tuál­nej reali­ty.

Na­ku­po­va­nie v e-sho­poch tak bu­de pri­po­mí­nať kul­to­vý film Mi­no­ri­ty Re­port. Fo­tog­ra­fie a vi­deo už na spros­tred­ko­va­nie pl­no­hod­not­né­ho vir­tuál­ne­ho preh­ra­tia pro­duk­tov nes­ta­čia. Zá­kaz­ní­ci sú stá­le ná­roč­nej­ší a e-sho­py, kto­ré do­ká­žu o pro­duk­te pos­kyt­núť ob­sia­hlej­šie, nie­len texto­vé, ale aj vi­zuál­ne in­for­má­cie, sú lo­gic­ky ús­peš­nej­šie. Za­tiaľ čo ma­lé CRT mo­ni­to­ry pos­tup­ne nah­ra­di­li pod­stat­ne väč­šie LCD a LED dis­ple­je, ana­ló­go­vé fo­toa­pa­rá­ty a ske­ne­ry vy­strie­da­li di­gi­tál­ne zr­kad­lov­ky. Vi­deo v níz­kom roz­lí­še­ní pô­vod­ných ana­ló­go­vých te­le­ví­zo­rov a ka­ziet VHS za­se nah­ra­di­lo po­mer­ne rých­lo full HD vi­deo v di­gi­tál­nej po­do­be.

Rých­losť inter­ne­tu sa v ci­vi­li­zo­va­nom sve­te zvý­ši­la na­toľ­ko, že mož­no preh­rá­vať vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní v reál­nom ča­se. Všet­ky tie­to mo­der­né tech­nic­ké vy­mo­že­nos­ti po­su­nu­li zá­ži­tok z na­ku­po­va­nia on-li­ne o veľ­ký krok vpred a zna­me­na­li vo svo­jej do­be vždy men­šiu či väč­šiu re­vo­lú­ciu. Ho­ci sa niek­to­ré e-sho­py stá­le trá­pia s pl­no­hod­not­ným vy­uži­tím tab­le­tov a in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním, mož­no po­ve­dať, že te­raz za­ží­va­me pos­tup­ný, poz­voľ­ný pre­chod k 3D vi­deo­záz­na­mu a 3D fo­tog­ra­fiám. Niek­to­ré pro­jek­ty však vir­tuál­nu reali­tu po­sú­va­jú bliž­šie k sú­čas­nos­ti. Prík­la­dom mô­že byť čes­ký pro­jekt Pho­to­Ro­bot, kto­ré­ho sna­hou bo­lo vy­vi­núť sys­tém, kto­rý po­núk­ne jed­no­du­ché zho­to­ve­nie ro­tač­nej fo­tog­ra­fie, ako aj mož­nosť vy­tvá­rať ste­reos­ko­pic­ké 3D zá­be­ry.

Ro­tač­nú 360° fo­tog­ra­fiu mož­no inter­ak­tív­ne otá­čať, ob­dob­ne ako nap­rík­lad pri pre­chá­dza­ní uli­ca­mi v ob­ľú­be­nom Goog­le Street View. Nap­rík­lad dám­sku ka­bel­ku ale­bo ho­din­ky si tak mô­že­te pre­zrieť de­tail­ne zo všet­kých uh­lov. Ne­mu­sí však ísť len o ma­lé pred­me­ty, po­dob­ne sa dá na webo­vých strán­kach zob­ra­ziť mo­to­cy­kel, auto­mo­bil či mód­ne kús­ky pre­zen­to­va­né mo­del­ka­mi. Vďa­ka ro­be­niu sní­mok nie­koľ­ký­mi ka­me­ra­mi sú­čas­ne je Pho­to­Ro­bot schop­ný vy­tvá­rať aj 3D fo­tog­ra­fie, kto­ré nás­led­ne mož­no po­mo­cou 3D te­le­ví­zo­rov či 3D dis­ple­jov a oku­lia­rov po­zo­ro­vať ob­dob­ne ako 3D film.

K do­ko­na­los­ti vir­tuál­nej reali­ty už chý­ba len hma­to­vé ov­lá­da­nie. Sú­čas­né do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie tab­le­tov a in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je z prin­cí­pu dvoj­roz­mer­né. S vy­uži­tím špe­ciál­nych ru­ka­víc však už dnes mož­no vy­uží­vať troj­roz­mer­né po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie. Špe­ciál­ne ru­ka­vi­ce to­tiž mô­žu si­mu­lo­vať do­ty­ky kon­krét­ne­ho pred­me­tu pod­ľa 3D pred­lo­hy.

V bu­dúc­nos­ti sa te­da prav­de­po­dob­ne doč­ká­me to­ho, že si pri na­ku­po­va­ní on-li­ne pro­duk­ty nie­len pre­zrie­me v 3D, do­kon­ca si ich bu­de­me môcť vir­tuál­ne oh­ma­tať. Ho­ci sú­čas­ná tech­no­ló­gia na spros­tred­ko­va­nie hma­to­vé­ho vne­mu do­ká­že za­tiaľ naz­na­čiť hma­tom len tvar, spros­tred­ko­va­nie po­ci­tu hod­váb­nej šat­ky, vl­ne­né­ho svet­ra ale­bo, nao­pak, chlad­né­ho ko­vo­vé­ho povr­chu je len otáz­kou ča­su.

Spo­je­nie do­ko­na­lé­ho vi­zuál­ne­ho 3D zá­žit­ku a hma­to­vé­ho vne­mu ur­či­te po­su­nie on-li­ne vý­ber pro­duk­tov v e-sho­poch o veľ­ký kus ďa­lej. Už te­raz sa mô­že­me v niek­to­rých e-sho­poch stret­núť s ro­tač­ný­mi 360° a 3D fo­tog­ra­fia­mi. Pre­hlia­da­nie inter­ne­tu na 3D te­le­ví­ziách tiež nie je ni­ja­ká no­vin­ka. Ke­by sme však v ro­ku 1995 pri za­kla­da­ní Ama­zo­nu tvr­di­li, čo všet­ko bu­de mož­né do 20 ro­kov, ve­ri­li by nám prav­de­po­dob­ne len ro­man­ti­ci a nad­šen­ci.

Autor: Ha­na Mráč­ko­vá


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter