Už neprídete o ručné poznámky. Inteligentné pero ich priebežne skenuje a ukladá do cloudu

Aj na­priek to­mu, že je dnes mo­der­né pí­sať na klá­ves­ni­ci, mno­hí ľu­dia stá­le pre­fe­ru­jú ruč­né poz­nám­ky na pa­pie­ri. Za­ria­de­nie Equil Smar­tPen 2 kom­bi­nu­je kla­si­ku s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Poz­nám­ky vám ulo­ží aj v di­gi­tál­nej po­do­be.

Equil ko­mu­ni­ku­je po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth, má na­bí­ja­cí obal a pri­jí­mač, kto­rý prip­ne­te k pa­pie­ru. Ten nás­led­ne za­zna­me­ná­va, čo pí­še­te a vy­tvo­rí PDF do­ku­ment v kva­li­te nas­ke­no­va­né­ho pa­pie­ra. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia do­ká­že di­gi­tál­ne poz­nám­ky pre­kon­ver­to­vať do po­do­by textu, kto­rý je mož­né edi­to­vať ale­bo jed­no­du­cho ulo­žiť ako Ever­no­te poz­nám­ku. Sof­tvér nie je vždy bez­chyb­ný, prí­pad­ne op­ra­vy je mož­né spra­viť do­da­toč­ne. Vý­ho­da za­ria­de­nia však spo­čí­va prá­ve v tom, že ak stra­tí­te pa­pier, vždy má­te po­ru­ke je­ho di­gi­tál­nu kó­piu.

Za­ria­de­nie sa bu­de pre­dá­vať za 139 do­lá­rov, av­šak kam­paň na por­tá­li In­die­go­go po­nú­ka Equil pe­ro o 30 do­lá­rov lac­nej­šie.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter