Hlavným zdrojom elektriny bude v roku 2050 slnko. Nové technológie sú veľmi sľubné.

Ved­ci ozná­mi­li, že sl­nko mô­že byť už o nie­koľ­ko de­sia­tok ro­kov naj­väč­ším zdro­jom elek­tric­kej ener­gie na sve­te.

Pod­ľa no­vej sprá­vy Me­dzi­ná­rod­nej ener­ge­tic­kej agen­tú­ry (IEA) mô­žu fo­to­vol­tic­ké pa­ne­ly v bu­dúc­nos­ti vy­rá­bať až 16 % elek­tri­ny, kým so­lár­na te­pel­ná ener­gia pok­ry­je 11 % sve­to­vé­ho do­py­tu. So­lár­na te­pel­ná ener­gia sa vy­ro­bí kon­cen­trá­ciou sl­neč­ných lú­čov na vý­ro­bu pa­ry, kto­rá nás­led­ne po­há­ňa tur­bí­ny.

Pod­ľa IEA bo­li na kon­ci ro­ka 2013 po sve­te roz­mies­tne­né fo­to­vol­tic­ké pa­ne­ly schop­né vy­rá­bať 137 mi­liárd wat­tov elek­tric­kej ener­gie. Ved­ci sa upí­na­jú na so­lár­nu ener­giu ok­rem iné­ho z to­ho dô­vo­du, že tá by moh­la v naj­bliž­ších šty­roch de­sať­ro­čiach zní­žiť množ­stvo emi­sií CO2 o viac ako šesť mi­liárd ton.

IEA oča­ká­va, že ce­na so­lár­nej ener­gie na sve­te v ro­ku 2050 kles­ne na iba šty­ri cen­ty za killowat­tho­di­nu (kWh). V sú­čas­nos­ti nap­rík­lad v Spo­je­ných štá­toch elek­tri­na sto­jí do­mác­nos­ti oko­lo 13 cen­tov za ki­lowat­tho­di­nu.

Ako po­do­tý­ka ria­di­teľ­ka IEA Ma­ria van der Hoe­ven, ce­na so­lár­nych pa­ne­lov stá­le ra­píd­ne kle­sá. Rých­le zni­žo­va­nie cien fo­to­vol­tic­kých mo­du­lov a sys­té­mov v up­ly­nu­lých ro­koch ot­vo­ri­lo no­vé mož­nos­ti na vy­uži­tie so­lár­nej ener­gie ako hlav­né­ho zdro­ja elek­tric­kej ener­gie v nas­le­du­jú­cich ro­koch a de­sať­ro­čiach," uvied­la van der Hoe­ven. Tech­no­ló­gia je však stá­le veľ­mi nák­lad­ná: tak­mer všet­ky nák­la­dy tre­ba za­pla­tiť vop­red. Zní­že­nie ce­ny vy­ba­ve­nia je pre­to hlav­ný pred­pok­lad roz­vo­ja so­lár­nej ener­gie."

V pos­led­nom ča­se sa ob­ja­vi­lo aj množ­stvo tech­no­ló­gií, kto­ré ma­jú zlep­šiť efek­ti­vi­tu fo­to­vol­tic­kých bu­niek, kto­ré pre­mie­ňa­jú sl­neč­né lú­če na elek­tri­nu.

V sú­čas­nos­ti je nap­rík­lad efek­tív­nosť kre­mí­ko­vých so­lár­nych pa­ne­lov iba 20 %, čo zna­me­ná, že 80 % sl­neč­né­ho žia­re­nia, kto­ré do­pad­ne na pa­nel, sa stra­tí. Uni­ver­zi­ta MIT ne­dáv­no pub­li­ko­va­la sprá­vu o no­vom ma­te­riá­li, kto­rý by mal byť ove­ľa lep­ší. Ten­to ma­te­riál by mal ab­sor­bo­vať prak­tic­ky všet­ko svet­lo, kto­ré do­pad­ne na zem­ský povrch," sto­jí v štú­dii MIT.

Veľ­kou vý­ho­dou no­vé­ho ma­te­riá­lu je to, že do­ká­že ab­sor­bo­vať sl­neč­né svet­lo z množ­stva uh­lov a od­olať extrém­nym tep­lo­tám až do 1000 stup­ňov Cel­zia. Ďal­šia vý­ho­da je po­tom to, že ten­to ma­te­riál sa dá vy­ro­biť veľ­mi lac­no.

Na po­dob­ných vý­sku­moch pra­cu­je nap­rík­lad aj Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty, kto­rá v ma­ga­zí­ne Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions pred­sta­vi­la vô­bec pr­vé so­lár­ne ba­té­rie, kto­ré kom­bi­nu­jú ba­té­riu a so­lár­ne člán­ky. Pod­ľa Yiyin­ga Wu z Ohio Sta­te kom­bi­ná­cia fo­to­vol­ti­ky a ba­té­rie zní­ži ce­nu so­lár­nych sys­té­mov ča­som až o štvr­ti­nu.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter