Ohybná fólia FlexSense vybavená senzormi môže zásadným spôsobom zmeniť používanie tabletov

Vý­skum­ní­ci z Mic­ro­soft Re­search vy­ro­bi­li fó­liu, kto­rá je pries­vit­ná, ohyb­ná a vy­ba­ve­ná množ­stvom sen­zo­rov. Dá sa pou­ží­vať napr. s tab­le­tom a vý­raz­ne zme­niť cel­ko­vý pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok.

Vy­ná­lez pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom tzv. 2,5-roz­mer­né ov­lá­da­nie spá­ro­va­né­ho za­ria­de­nia. V praxi to zna­me­ná, že FlexSen­se do­ká­že vďa­ka sen­zo­rom roz­poz­nať, keď pou­ží­va­teľ ohý­ba fó­liu. V kom­bi­ná­cii s tab­le­tom tak vzni­ka­jú uni­kát­ne mož­nos­ti vy­uži­tia. Nap­rík­lad pri čí­ta­ní elek­tro­nic­kej kni­hy sa zdvih­nu­tím spod­né­ho ro­hu fó­lie oto­čí stra­na. FlexSen­se je mož­né vy­užiť pri edi­to­va­ní fo­tiek - cez fó­liu sa zob­ra­zu­je ak­tuál­na ver­zia, pod ňou je skry­tý ori­gi­nál. Vy­uži­jú ju aj gra­fi­ci, kto­rí kre­slia ani­má­cie. Mož­nos­tí je ve­ľa, po­mo­cou FlexSen­se sa da­jú ov­lá­dať aj hry. V bu­dúc­nos­ti mô­že byť in­teg­ro­va­ný pria­mo do sa­mot­ných dis­ple­jov.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter