Nevyhadzujte starý smartfón. Robot do domácnosti si vďaka nemu rozšíri svoju inteligenciu.

Sta­ré te­le­fó­ny ob­vyk­le pu­tu­jú do ko­ša ale­bo ďal­šie­mu čle­no­vi ro­di­ny. No­vé in­te­li­gen­tné prís­lu­šen­stvo do do­mác­nos­ti, bez­peč­nost­ný ro­bot Ri­co, ho vy­uži­je a roz­ší­ri tak svo­je fun­kcie.

Ri­co má v se­be za­bu­do­va­ných via­ce­ro sen­zo­rov. Do­ká­že vní­mať po­hyb, me­rať tep­lo­tu, vl­hkosť, oxid uhoľ­na­tý a roz­poz­ná aj prí­pad­ný dym. Ok­rem to­ho do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať s pril­ože­ný­mi in­te­li­gen­tný­mi zá­suv­ka­mi a po­mo­cou nich ov­lá­dať os­tat­né prís­tro­je v do­mác­nos­ti.

Fun­kcio­na­li­ta ro­bo­ta sa však vý­raz­ne roz­ší­ri, ak k ne­mu pri­po­jí­te in­te­li­gent­ný te­le­fón. Ro­bot vy­uži­je je­ho fo­toa­pa­rát, mik­ro­fón, pro­ce­sor a ko­nek­ti­vi­tu, aby pos­ky­tol pok­ro­či­lej­šie fun­kcie. Ko­mu­ni­ká­cia s ro­bo­tom pre­bie­ha pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá zob­ra­zu­je zá­be­ry z ka­me­ry v reál­nom ča­se a in­for­mu­je o množ­stve na­me­ra­ných hod­nôt.

Ri­co sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu pro­to­ty­pu. Na trh by sa mal dos­tať kon­com bu­dú­ce­ho ro­ka. Pre­daj­ná ce­na je za­tiaľ nez­ná­ma, av­šak zá­ujem­co­via mô­žu zís­kať ro­bo­ta cez kam­paň na por­tá­li Kic­kstar­ter od 119 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: cul­tof­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter