Inteligentný náramok, ktorý chce odnaučiť ľudí od zlých zvykov. Pomocou elektrošokov...

In­te­li­gent­ný ná­ra­mok Pav­lok vás v kom­bi­ná­cii s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou sle­du­je a ča­ká, ke­dy spra­ví­te nie­čo, čo by ste ne­ma­li. Od zloz­vy­kov vás chce od­nau­čiť elek­tric­ký­mi šok­mi.

Pou­ží­va­te­lia si mô­žu nas­ta­viť, či dos­ta­nú slab­šiu ra­nu (17 vol­tov), ale­bo ich ná­ra­mok upo­zor­ní na zlé sprá­va­nie nao­zaj dô­raz­ným spô­so­bom - až 340 vol­tmi. Pav­lok vás „pre­fac­ká" elek­tric­kým šo­kom, ak napr. vy­pne­te bu­dík dvak­rát a nev­sta­ne­te ale­bo ak vstú­pi­te do kon­krét­nej sie­te ob­cho­dov s rých­lym ob­čer­stve­ním.

Mož­no vás od­nau­čí aj od Fa­ce­boo­ku. Prís­troj ko­mu­ni­ku­je s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou, po­mo­cou kto­rej ur­ču­je po­lo­hu a kto­rá umož­ní nas­ta­viť pod­mien­ky ak­ti­vo­va­nia šo­ku. Ho­ci ná­ra­mok roz­dá­va elek­tric­ké šo­ky, za­ria­de­nie by ma­lo spo­lup­ra­co­vať aj so služ­bou IFTTT, vďa­ka čo­mu na zloz­vyk upo­zor­ní aj zvu­ko­vo ale­bo od­os­la­ním sprá­vy / emai­lu kon­krét­nym oso­bám.

Pav­lok by sa mal dos­tať na trh v má­ji 2015. Pro­jekt vy­zbie­ral pot­reb­né fi­nan­cie cez por­tál In­die­go­go a zá­ujem­com po­nú­ka ná­ra­mok za 149 do­lá­rov.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter