Ako z Návratu do budúcnosti. Magnet, vďaka ktorému si už nikdy nebudete zaväzovať topánky

Za­ria­de­nie Zu­bits je ur­če­né pre kaž­dé­ho, kto je le­ni­vý si za­vä­zo­vať to­pán­ky. Špe­ciál­ny mag­net uchy­tí šnúr­ky a urých­li roz­vä­zo­va­nie a za­vä­zo­va­nie – sta­čí mag­net od­op­núť, resp. prip­núť.

Prak­tic­ké za­ria­de­nie je ur­če­né pre všet­ky ty­py to­pá­nok. Šnúr­ky na­tiah­ne­te na mag­net, kto­rý je umies­tne­ný v stre­de ja­zýč­ka. Vďa­ka to­mu by mal pos­ky­to­vať dos­ta­toč­né sil­né zov­re­tie pri za­pnu­tí a znač­nú voľ­nosť pri od­op­nu­tí. Mag­net je dos­tup­ný v troch veľ­kos­tiach, tak­že sa dá pou­ží­vať aj v kom­bi­ná­cii s det­skou obu­vou.

Vý­rob­ca ši­kov­nej po­môc­ky zbie­ra ka­pi­tál cez Kic­kstar­ter. Zu­bits sa dos­ta­ne na trh za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka a 1 pár mag­ne­tov bu­de stáť 20 do­lá­rov. Pod­ľa tvor­cov je mag­net vhod­ný na kaž­do­den­né pou­ží­va­nie a mal by zvlád­nuť aj ľah­šiu špor­to­vú zá­ťaž.

zubits_1.gif

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter