Nestačí vám prelepená webová kamera? Môžete si kúpiť magnetky

No­pe je no­vá kam­paň na por­tá­li Kic­kstar­ter, kto­rá sa ur­či­te za­ra­dí me­dzi naj­zau­jí­ma­vej­šie. Dô­vod je ten, že nep­ri­ná­ša prak­tic­ky nič no­vé. Iba sa­du dvoch mag­ne­tov, kto­ré sú spo­je­né a roz­me­ro­vo pris­pô­so­be­né veľ­kos­ti webo­vej ka­me­ry.

No­pe sa to­tiž pre­zen­tu­je ako za­ria­de­nie, kto­ré má ochrá­niť va­še súk­ro­mie. Pou­ží­va­te­lia bež­ne pre ten­to účel pou­ží­va­jú pás­ku, kto­rou za­kry­jú ka­me­ru. Mag­ne­ty sú však po­hodl­nej­ším rie­še­ním a No­pe je ši­kov­ne navr­hnu­tá po­môc­ka. Ak web­ka­me­ru ne­pot­re­bu­je­te, je za­kry­tá. Ak chce­te napr. ko­mu­ni­ko­vať cez Sky­pe, mag­net jed­no­du­cho od­ok­ry­je­te.

Mag­ne­ty sú dos­tup­né v dvoch ver­ziách. No­pe a No­pe Mi­ni vy­uži­je­te naj­mä v kom­bi­ná­cii s no­te­book­mi, No­pe Mic­ro je ur­če­ný pre iPa­dy. Jed­no­du­chý kon­cept a mi­ni­mál­ne vý­rob­né nák­la­dy sa pod­pí­sa­li aj pod prí­jem­nú ce­nu od­mien. Dva mag­ne­ty No­pe si kú­pi­te za 5 do­lá­rov. K dis­po­zí­cii je aj špe­ciál­ny ba­lík 20 ku­sov za 25 do­lá­rov.

Auto­ri chce­li vy­zbie­rať 500 do­lá­rov a dnes ma­jú na kon­te tak­mer 25 ti­síc. No­pe sa dos­ta­ne na trh v de­cem­bri a v prí­pa­de toh­to pro­jek­tu to­mu­to dá­tu­mu aj ve­rí­me.

Video:


Zdroj: slas­hgear.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter