V USA už môžu drony používať filmári, v Nemecku dokonca aj doručovacia firma

Bez­pi­lot­né lie­tad­lá sa čo­raz viac za­čí­na­jú up­lat­ňo­vať aj v ko­mer­čnej sfé­re. Ame­ric­ký Fe­de­rál­ny úrad pre le­tec­tvo (Fe­de­ral Avia­tion Ad­mi­nis­tra­tion – FAA) zmier­nil pred­chá­dza­jú­ci prís­ny zá­kaz ich vy­uži­tia na ko­mer­čné úče­ly v rám­ci vzduš­né­ho pries­to­ru USA. Po­vo­lil to­tiž šies­tim te­le­víz­nym a fil­mo­vým spo­loč­nos­tiam vy­užiť ich na na­tá­ča­nie scén. Sú tu však is­té ob­me­dzenia. Dro­ny nes­mú pra­co­vať v no­ci a pred kaž­dým pou­ži­tím ich tre­ba pre­kon­tro­lo­vať. Lie­ta­jú­ce dro­ny mu­sia byť stá­le pod doh­ľa­dom.

Bez­pi­lot­né lie­tad­lá sa do­te­raz pou­ží­va­li vo vo­jen­skej ob­las­ti, no v sú­čas­nos­ti sú čo­raz čas­tej­šie in­teg­ro­va­né do stra­té­gií rôz­nych pod­ni­kov. Sú sna­hy pou­žiť ich nap­rík­lad na do­dáv­ky to­va­ru. Svo­je plá­ny v tom­to sme­re už pred­sta­vil Ama­zon aj Goog­le. Šéf Ama­zo­nu Jeff Bez­os sa vy­jad­ril, že dro­ny by moh­li uniesť ba­lí­ky s hmot­nos­ťou až 2,3 kg. Zá­kaz­ník by tak mo­hol dos­tať zá­siel­ku už do 30 mi­nút od ob­jed­náv­ky. No pod­ľa Bez­osa by spus­te­nie ta­kej­to služ­by moh­lo tr­vať až 5 ro­kov.

Ďalej v tej­to ob­las­ti pok­ro­či­li v Ne­mec­ku. Lo­gis­tic­ká fir­ma DHL, kto­rú vlas­tní Deutsche Post, za­ča­la pou­ží­vať dro­ny na do­dáv­ky to­va­ru na os­trov Juist. Bez­pi­lot­né lie­tad­lo mô­že le­tieť rých­los­ťou 65 km/h a bu­de do­dá­vať lie­ky a ďal­ší ne­vyh­nut­ný to­var na os­trov le­žia­ci pri se­ver­nom pob­re­ží Ne­mec­ka v ča­se, keď os­tat­né dru­hy dop­ra­vy (napr. tra­jek­ty) nie sú v pre­vádz­ke. Dron má 4 ro­to­ry, hmot­nosť 5 kg a une­sie za­ťa­že­nie 1,2 kg. Je­ho let bu­de úpl­ne auto­nóm­ny, ale bu­de mo­ni­to­ro­va­ný zo ze­me, vzdia­le­nosť 12 km pre­ko­ná v zá­vis­los­ti od po­ve­ter­nos­tných pod­mie­nok za 15 až 30 mi­nút.

Ak bu­de ten­to po­kus ús­peš­ný, po­dob­né do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok by sa moh­lo pou­žiť aj v iných od­ľah­lých ob­las­tiach či v nú­dzo­vých si­tuáciách.

Zdroj: bbc.com
reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter