Mikroroboty na vzostupe. Dočkáme sa robotických včiel, ktoré pomôžu s opeľovaním?

„Tra­dič­né ro­bo­ty sú veľ­ké, sil­né, ko­vo­vé za­ria­de­nia, kto­ré napr. v to­vár­ni mon­tu­jú dve­re auto­mo­bi­lov," ho­vo­rí Ro­bert Wood, in­ži­nier z uni­ver­zi­ty v Har­var­de. „Ro­bo­ty, kto­rých skú­ma­me, sú di­amet­rál­ne od­liš­né.

Wood tvr­dí, že mik­ro-ro­bo­ty by moh­li vý­raz­ne po­môcť v ob­las­tiach, ako je le­kár­stvo ale­bo poľ­no­hos­po­dár­stvo. Ako prík­lad uvá­dza ro­bo­tic­ké vče­ly - auto­nóm­ne mik­ro-ro­bo­ty, kto­ré vy­ví­ja už nie­koľ­ko ro­kov. Tie by moh­li po­môcť s ope­ľo­va­ním, ale bu­dú vy­uži­teľ­né aj pri zá­chran­ných mi­siách, pri zís­ka­va­ní dát ale­bo pri pre­hlia­da­ní ne­bez­peč­ných ob­las­tí.

Ro­bo­tic­ké vče­ly Ro­bo­bees sú in­špi­ro­va­né prí­ro­dou. Wood s ko­le­ga­mi na­šiel spô­sob, ako vy­ro­biť 80 mi­lig­ra­mo­vé za­ria­de­nia s 3 cm roz­pä­tím krí­del, kto­rý­mi má­va­jú 120-krát za se­kun­du. Dnes lie­ta­jú iba po vop­red nap­rog­ra­mo­va­ných tra­sách, v bu­dúc­nos­ti by ma­li byť pl­ne auto­nóm­ne. Ta­kis­to chce vy­tvo­riť sen­zo­ry, kto­ré umož­nia vče­lám zme­rať tep­lo ale­bo oxid uh­li­či­tý. Ro­bo­ty by ma­li byť tak­tiež schop­né zís­kať dá­ta a nah­rať ich na cen­trál­ny server.

Ak sa po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu po­da­rí do­siah­nuť, prob­lé­mom os­tá­va­jú vý­rob­né nák­la­dy. V prie­be­hu 20 ro­kov by sa však ro­bo-vče­ly moh­li vy­rá­bať s mi­ni­mál­ny­mi nák­lad­mi, tak­že bu­dú ur­če­né na jed­no pou­ži­tie.

Zdroj: news.na­tio­nal­geog­rap­hic.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter