Veda: Európska noc výskumníkov predstaví aj bioniku

Me­dzi­ná­rod­né po­du­ja­tie Fes­ti­val ve­dy - Európ­ska noc vý­skum­ní­kov pred­sta­ví zá­ujem­com rôz­ne ob­las­ti ve­dy, me­dzi iný­mi aj bio­ni­ku. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Bra­tis­la­ve o tom dnes in­for­mo­va­li or­ga­ni­zá­to­ri po­du­ja­tia. Ve­rej­nosť má mož­nosť bliž­šie sa oboz­ná­miť s prá­cou ved­cov v pia­tok 26. sep­tem­bra v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci, Ži­li­ne, Ko­ši­ciach a v Tat­ran­skej Lom­ni­ci. Pod­ľa or­ga­ni­zá­to­rov je hlav­nou nápl­ňou toh­to po­du­ja­tia prib­lí­žiť ve­du ši­ro­kej ve­rej­nos­ti.

Bio­ni­ka je ved­ný obor, kto­rý je za­me­ra­ný na vy­uží­va­nie poz­nat­kov zís­ka­ných pri štú­diu ži­vých or­ga­niz­mov pri vý­vo­ji no­vých tech­no­ló­gii. Par­tner po­du­ja­tia, ne­mec­ká spo­loč­nosť Fes­to, pred­sta­ví zá­ujem­com v Bra­tis­la­ve nie­koľ­ko ta­kých­to tech­no­ló­gii. Ve­rej­nosť bu­de mať mož­nosť vi­dieť nap­rík­lad ultra­ľah­ký le­tu schop­ný mo­del vtá­ka Smar­tBird, lie­ta­jú­ci mo­del Bio­ni­cOp­ter in­špi­ro­va­ný váž­kou ale­bo Air­Jel­ly, di­aľ­ko­vo ov­lá­da­ný lie­ta­jú­ci mo­del me­dú­zy.

K dis­po­zí­cii bu­dú mať zá­ujem­co­via aj pro­duk­ty slo­ven­skej ve­dy. "Po­pu­la­ri­zá­ciu ve­dy be­rie­me nie­len váž­ne, ale po­va­žu­je­me to aj za sú­časť na­šej prá­ce," po­ve­dal pod­pred­se­da Slo­ven­skej aka­dé­mie vied (SAV) Pa­vol Šaj­ga­lík. Zo 154 ve­dec­kých stán­kov v pia­tich mes­tách bu­de pod­ľa ne­ho tre­ti­na pat­riť SAV. Ve­rej­nos­ti pred­sta­via nap­rík­lad sa­mos­tat­ný ener­ge­tic­ký kom­plex Smartgrit, kto­rý čer­pá ener­giu zo sl­nka ale­bo z po­dzem­né­ho tep­la.

Ta­ké­to za­ria­de­nie je nap­rík­lad schop­né vy­kú­riť ro­din­ný dom. Slo­ven­skí ved­ci pred­sta­via tiež no­vý plas­to­vý obal, kto­rý efek­tív­nej­šie uvoľ­ňu­je lie­či­vá do ľud­ské­ho or­ga­niz­mu. Pod­ľa Šaj­ga­lí­ka ten­to vy­ná­lez po­mô­že nap­rík­lad di­abe­ti­kom. SAV na po­du­ja­tí pred­sta­ví aj pro­jekt Kor­pus slo­ven­ské­ho ja­zy­ka. Ten je za­me­ra­ný na dôk­lad­nú štú­diu pô­vo­du a stav­by náš­ho ja­zy­ka. "Keď chce­te nap­rík­lad vy­sto­po­vať pô­vod svoj­ho me­na ale­bo ne­ja­kých ná­re­čo­vých pr­vkov, od­po­rú­čam sa tam ísť po­zrieť," po­ve­dal Šaj­ga­lík. Kto pod­ľa ne­ho nav­ští­vi Európ­sku noc vý­skum­ní­kov uvi­dí, aká je ve­da za­ují­ma­vá.

Po­du­ja­tie spo­luor­ga­ni­zu­je aj Európ­ska ko­mi­sia. Pod­ľa zá­stup­cu Európ­skej ko­mi­sie pre Slo­ven­sko Du­ša­na Chre­ne­ka sa Európ­ska noc vý­skum­ní­kov ten­to rok us­ku­toč­ní v 300 mes­tách v 29 štá­toch Euró­py. "Mi­nu­lý rok po­du­ja­tie v Euró­pe nav­ští­vi­lo 1,3 mi­lió­na náv­štev­ní­kov a ve­rím, že ten­to rok ich bu­de eš­te viac," po­ve­dal. "Zá­ro­veň ve­rím, že po­du­ja­tie mo­ti­vu­je mla­dých, aby štu­do­va­li ve­du".

Európ­sku noc vý­skum­ní­kov na Slo­ven­sku spo­lu s EK or­ga­ni­zu­jú SAV, Slo­ven­ská or­ga­ni­zá­cia pre vý­skum­né a vý­vo­jo­vé ak­ti­vi­ty a Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cii SR. Hes­lom ôs­me­ho roč­ní­ka po­du­ja­tia na Slo­ven­sku je "Ve­da je dob­rod­ruž­stvo". V Bra­tis­la­ve sa po­du­ja­tie us­ku­toč­ní v Sta­rej tr­žni­ci, V-klu­be a v Prí­ro­do­ved­nom mú­zeu. V ban­skej Bys­tri­ci bu­dú ve­dec­ké pro­jek­ty vy­sta­vo­vať v Euro­pa shop­ping cen­tre a v Hvez­dár­ni na Var­tov­ke.

V Ži­li­ne sa po­du­ja­tie us­ku­toč­ní v Aupark shop­ping cen­tre a v Ko­ši­ciach v Atriu Op­ti­ma. V Tat­ran­skej Lom­ni­ci mô­žu zá­ujem­co­via nav­ští­viť As­tro­no­mic­ký ús­tav SAV. Vo všet­kých mes­tách sa prog­ram za­čí­na o 9:00 a potr­vá prib­liž­ne do pol­no­ci. Vstup na po­du­ja­tie je voľ­ný. Viac in­for­má­cii sa zá­ujem­co­via mô­žu doz­ve­dieť na strán­ke www.noc­vys­kum­ni­kov.sk

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter