Univerzálny konektor USB Type-C môže nahradiť DisplayPort

Ne­dáv­no sme vás in­for­mo­va­li o no­vej špe­ci­fi­ká­cii USB Power De­li­ve­ry 2.0, kto­rá de­fi­nu­je no­vé štan­dar­dy na na­pá­ja­nie za­ria­de­ní. Port USB Ty­pe-C mô­že do­dá­vať za­ria­de­niam ove­ľa väč­šie množ­stvo ener­gie, ako po­vo­ľo­va­la pred­chá­dza­jú­ca nor­ma - až 5 A pri 5 V, 12 V a 20 V a pri maximál­nom prí­ko­ne 100 W. Za­ují­ma­vé, ale tro­chu zá­had­né bo­lo v tej­to špe­ci­fi­ká­cii ozná­me­nie o al­ter­na­tív­nych re­ži­moch USB, kto­ré by umož­ni­li pre­ná­šať cez ko­nek­tor USB Ty­pe-C rôz­ne sig­ná­ly (nie­len USB).

Te­raz sa mô­že­me doz­ve­dieť, aký bu­de pr­vý al­ter­na­tív­ny re­žim - pôj­de o Dis­play­Port. VE­SA (Vi­deo Elec­tro­nics Stan­dards As­so­cia­tion ) to­tiž zve­rej­ni­la štan­dard Al­ter­na­tív­ny re­žim Dis­play­Port na ko­nek­to­re USB Ty­pe-C. V tom­to re­ži­me by štan­dard­ný ko­nek­tor USB Ty­pe-C mo­hol pre­ná­šať na­tív­ne sig­ná­ly Dis­play­Port. To ot­vá­ra množ­stvo mož­nos­tí na pri­po­je­nie mo­ni­to­rov, po­čí­ta­čov, do­ko­va­cích sta­níc a ďal­ších za­ria­de­ní s Dis­play­Port vi­deom. Prav­da, zá­slu­hu na tom ne­má sám ko­nek­tor, ale zber­ni­ca a ra­de­nie sig­ná­lov, kto­ré umož­ňu­je efek­tív­ne pre­pí­nať šty­ri dá­to­vé lin­ky USB.

DisplayPort_AltMode.jpg

VE­SA v tla­čo­vej sprá­ve uvied­la, že al­ter­na­tív­ny re­žim Dis­play­Port umož­ní pre­ná­šať dá­ta cez jed­nu ale­bo dve zo šty­roch dá­to­vých li­niek káb­la, tak­že po­ne­chá pries­tor na sú­čas­ný pre­nos USB dát tam aj späť bez pre­ru­še­nia.

Po­mo­cou USB 3.1 a Ty­pe-C sa USB Im­ple­men­ters Fo­rum (USB-IF) sna­ží vy­tvo­riť je­di­ný ká­bel, kto­rý by mo­hol pre­ná­šať všet­ky sig­ná­ly. To dá­va ná­dej, že v bu­dúc­nos­ti na na­šich elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach pos­ta­čí je­di­ný ko­nek­tor.

Zdroj: anan­dtech.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter