Karma Go je mobilný hotspot. Sieť Wi-Fi vám vytvorí kdekoľvek

Spo­loč­nosť Kar­ma dáv­nej­šie pred­sta­vi­la kon­cept pre­nos­né­ho hot­spo­tu. Je­ho hlav­nou vý­ho­dou je, že do­ká­že vy­tvo­riť súk­rom­nú Wi-Fi sieť prak­tic­ky kde­koľ­vek. Pou­ží­va­te­lia mô­žu ok­rem to­ho zdie­ľať inter­net aj s os­tat­ný­mi ľuď­mi a Kar­ma im za to da­ru­je dá­ta za­dar­mo.

Za­ují­ma­vý kon­cept dop­la­til na za­sta­ra­nú mo­bil­nú sieť, kto­rá ma­lá slab­šie pok­ry­tie a po­mal­šie pre­no­so­vé rých­los­ti. No­vá ver­zia hot­spo­tu s náz­vom Kar­ma Go však pl­no­hod­not­ne vy­uží­va mož­nos­ti LTE tech­no­ló­gie. Pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok by mal byť te­da na inej úrov­ni, s pre­no­so­vý­mi rých­los­ťa­mi na úrov­ni 6 - 8 Mbps. Lep­šie je aj pok­ry­tie. Služ­ba je za­tiaľ dos­tup­ná iba v Ame­ri­ke.

Za­ria­de­nie Kar­ma Go sa bu­de pre­dá­vať za 149 do­lá­rov. 1 GB dát je spop­lat­ne­ný pop­lat­kom 14 do­lá­rov. Dá­ta však neexspi­ru­jú a služ­bu je mož­né pou­ží­vať bez via­za­nos­ti. Bliž­šie in­for­má­cie k zdie­ľa­niu dát za­tiaľ Kar­ma ne­de­fi­nu­je.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter