Polícia bude mať prístroj, ktorým zistí, či vodič za jazdy esemeskuje

Spo­loč­nosť Com­So­nics z Vir­gí­nie, vy­rá­ba­jú­ca za­ria­de­nia de­te­gu­jú­ce elek­tro­mag­ne­tic­ké vl­ny, pra­cu­je na prís­tro­ji, kto­rý by ve­del zis­tiť, či vo­dič po­čas jaz­dy ese­mes­ku­je.

Za­ria­de­nie bu­de ur­če­né pre po­lí­ciu a po­do­bá sa na ra­da­ry, kto­ré sa v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­jú na me­ra­nie rých­los­ti vo­di­čov. Pod­ľa zá­ko­nov plat­ných vo Vir­gí­nii mô­žu vo­di­či po­čas jaz­dy te­le­fo­no­vať, ale nes­mú pí­sať SMS-ky.

Ra­dar bu­de skú­mať rá­dio­vé frek­ven­cie, kto­ré vy­uží­va­jú mo­bil­né te­le­fó­ny na od­osie­la­nie a pri­jí­ma­nie SMS správ. Frek­ven­cie na te­le­fón­ny ho­vor sa to­tiž od­li­šu­jú od tých, kto­ré sa vy­uží­va­jú na pre­nos dát. Je­di­ný prob­lém je už len zis­tiť, kto v auto­mo­bi­le te­le­fón pou­ží­val. Prí­pad­ne sa tech­no­ló­gia bu­de dať pou­žiť len na us­ved­če­nie vo­di­ča, kto­rý jaz­dí v aute sám.

Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter