Elon Musk vyrobí vesmírny taxík. Pozrite sa, ako bude fungovať

NA­SA ten­to týž­deň ozná­mi­la, že pro­jekt Spa­ceX zís­ka kon­trakt vo vý­ške 2,6 mi­liar­dy do­lá­rov. Za tým­to pro­jek­tom sto­jí Elon Musk, kto­rý má te­raz príl­eži­tosť vy­ro­biť dru­hú ver­ziu ves­mír­nej kap­su­ly Dra­gon. Tá bu­de na roz­diel od pr­vej ver­zie schop­ná pre­vá­žať aj ľu­dí.

Kap­su­la bu­de ur­če­ná aj bež­ným ci­vi­lis­tom, za pred­pok­la­du, že bu­dú dos­ta­toč­ne bo­ha­tí, aby si za­pla­ti­li vý­let do ves­mí­ru.

Elon Musk pred­sta­vil dru­hú ver­ziu kap­su­ly v má­ji toh­to ro­ka.

musk_vesmir_1.gif

V ma­lom pries­to­re s ob­je­mom 10 ku­bic­kých met­rov je pries­tor pre 7 ľu­dí. Ďal­ších 14 ku­bic­kých met­rov je ur­če­ných pre ba­to­ži­nu.

musk_vesmir_2.jpg

Ne­chý­ba jed­no­du­ché roz­hra­nie pre pi­lo­ta, vrá­ta­ne do­ty­ko­vých ob­ra­zo­viek.

musk_vesmir_3.jpg

Kap­su­lu vy­stre­lí do ves­mí­ru ra­ke­ta Fal­con 9.

musk_vesmir_4.png

Kap­su­la sa vo ves­mí­re od­de­lí od zvyš­kov ra­ke­ty a sme­ru­je na me­dzi­ná­rod­nú ves­mír­nu sta­ni­cu ISS.

musk_vesmir_5.gif

Zo­bák kap­su­le sa ot­vo­rí a tá sa pri­po­jí k sta­ni­ci. Ľudia mô­žu prejsť.

musk_vesmir_6.gif

Nás­led­ne sa kap­su­la od­de­lí.

musk_vesmir_7.gif

Pred náv­ra­tom na Zem sa „obyt­ná" časť kap­su­le od­de­lí od nák­la­do­vej. Opä­tov­ne sa pri­po­jí k ISS a pa­dá späť na Zem. Od­de­le­nie oboch čas­tí tak­tiež ak­ti­vu­je te­pel­ný štít, aby sa zvy­šok kap­su­le nez­ni­čil pri náv­ra­te do at­mos­fé­ry. Štít je pok­ro­či­lou ver­ziou ochra­ny, kto­rú pou­ži­la NA­SA pri návr­hu ro­bo­ta Star­dust a ochrá­ni kap­su­lu po­čas pá­du v rých­los­ti až 28 ti­síc ki­lo­met­rov za ho­di­nu.

musk_vesmir_8.gif

Kap­su­la je však vy­ba­ve­ná aj 18 trys­ka­mi, kto­ré ma­jú za­bez­pe­čiť bez­peč­né pris­tá­tie na ľu­bo­voľ­nom povr­chu. Dra­gon V2 ne­bu­de pa­dať do oceá­nu, ale pris­ta­ne na tvr­dom povr­chu.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter