Project Morpheus je už takmer hotový

Blog Wall Street Jour­nal pri­nie­sol nie­koľ­ko no­vých in­for­má­cií oh­ľad­ne prip­ra­vo­va­né­ho VR head­se­tu Pro­ject Mor­pheus pre PS4. Už skôr sme moh­li po­čuť mno­ho o tom, ako prá­ve Mor­pheus má po­môcť re­vi­ta­li­zo­vať po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie od So­ny, kto­ré je pos­led­né ro­ky od­su­nu­té skôr na ved­ľaj­šiu ko­ľaj.

Ok­rem ov­lá­da­čov Mo­ve tak lo­gic­ky dos­ta­ne no­vý roz­mer aj ka­me­ra PS4, kto­rá sa v sú­čas­nos­ti pou­ží­va skôr na strea­mo­va­nie ako na hra­nie. Pro­jek­tu Mor­pheus však vý­raz­ne po­mô­že s head trac­kin­gom.

Mor­pheus je vo vý­vo­ji už 3 ro­ky, a tak je po­cho­pi­teľ­né, že So­ny je s ním už sku­toč­ne ďa­le­ko. Troš­ku to prib­lí­žil prá­ve pre­zi­dent SCE Worldwide Stu­dios Shu­hei Yos­hi­da. Pod­ľa ne­ho je už head­set ho­to­vý na 85 % a So­ny už má za se­bou väč­ši­nu prá­ce na tom, aby sa pro­dukt dos­tal k zá­kaz­ní­kom. Kon­krét­ny dá­tum vy­da­nia však za­tiaľ po­ve­dať nech­cel.

A rov­na­ko ml­čal aj oh­ľad­ne ce­ny za­ria­de­nia, no aj v tom­to oh­ľa­de nie­čo má­lo naz­na­čil. Mno­ho kom­po­nen­tov v head­se­te to­tiž So­ny pou­ži­lo z vlas­tných smar­tfó­nov, čo im umož­ňu­je dr­žať ce­nu re­la­tív­ne níz­ko. Na po­rov­na­nie, tes­to­va­cí kit VR head­se­tu Ocu­lus Rift je zhru­ba za 350 do­lá­rov, to však nie je ver­zia ur­če­ná pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter