3D tlač elektromobilu Strati trvala len 44 hodín

Vďa­ka rých­le­mu vý­vo­ju v ob­las­ti 3D tla­če mož­no dnes tla­čiť do­kon­ca aj au­tá. Na po­du­ja­tí Inter­na­tio­nal Ma­nu­fac­tu­ring Tech­no­lo­gy Show (IMTS) 2014 jed­no ta­ké­to vo­zid­lo pred­sta­vi­la fir­ma Lo­cal Mo­tors. Vo­lá sa Stra­ti a pro­ces je­ho tla­če tr­val 44 ho­dín.

Ce­lé auto sa skla­dá len zo 40 di­elov. Sa­moz­rej­me, 3D tla­čou ne­bo­lo vy­tla­če­né kom­plet­né vo­zid­lo. Niek­to­ré sú­čas­ti, ako elek­tric­ký mo­tor, pneu­ma­ti­ky, ba­té­ria, ko­le­sá, roz­vo­dy či pred­né sklo, vznik­li za pou­ži­tia bež­ných vý­rob­ných pos­tu­pov. 3D tla­čou bo­li zho­to­ve­né ka­ro­sé­ria, pod­vo­zok, pa­lub­ná dos­ka, se­dad­lá. Na tlač sa pou­žil ter­mop­last vy­stu­že­ný uh­lí­ko­vý­mi vlák­na­mi.

Video:


Stra­ti má maximál­nu rých­losť o nie­čo viac ako 60 km/h a do­jazd asi 240 km. Je­ho kom­plet­ná vý­ro­ba tr­va­la 5 dní. Po 3D tla­či tr­va­jú­cej 44 ho­dín nas­le­do­va­la dru­há fá­za, v kto­rej sa op­ra­vo­va­li ne­do­ko­na­los­ti vy­tla­če­ných di­elov. Tá za­bra­la je­den deň. Pos­led­ná fá­za za­hr­nu­jú­ca pos­kla­da­nie vo­zid­la tr­va­la 2 dni.

strati_body.jpg

Spo­loč­nosť chce vý­ro­bu áut 3D tla­čou roz­beh­núť na bu­dú­ci rok. Ce­na ta­ké­ho­to vo­zid­la by sa ma­la po­hy­bo­vať me­dzi 18 000 až 30 000 do­lár­mi. Nej­de však o pr­vé auto zho­to­ve­né 3D tla­čou. Už vla­ni bo­lo pred­sta­ve­né po­dob­né vo­zid­lo Ur­bee 2 z ter­mop­las­tu ABS. Je­ho tlač tr­va­la 2500 ho­dín.

Zdroj: giz­mag.com
ib­ti­mes.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter