Nielen pre zločincov. Špeciálny sprej dokáže odstrániť stopy vašej DNA

Heat­her Dewey-Hag­borg od ro­ku 2012 zis­ťu­je, kde vša­de sa na­chá­dza­jú sto­py ľud­skej DNA. Zbie­ra ohor­ky ci­ga­riet, vy­pľu­té žu­vač­ky a vla­sy, kto­ré náj­de na ve­rej­ných mies­tach. Zís­ka­ný ma­te­riál ana­ly­zu­je a nes­ta­čí sa ču­do­vať, koľ­ko ge­nó­mov po se­be za­ne­chá­va­me. Pre­to vy­mys­le­la špe­ciál­ny sprej, kto­rý zni­čí nech­ce­né DNA sto­py.

Sprej s náz­vom In­vi­sib­le po­zos­tá­va z dvoch čas­tí. „Era­se" do­ká­že zni­čiť 99,5% ge­ne­tic­ké­ho ma­te­riá­lu, kto­rý po se­be ve­do­me aj ne­ve­dom­ky za­ne­chá­va­me. „Rep­la­ce" po­mie­ša zvyš­ných 0,5%, čím zne­mož­ní ana­lý­zu DNA.

Heat­her tvr­dí, že jej sprej nie je ur­če­ný iba pre zlo­čin­cov. „Bež­ný člo­vek, kto­rý sa za­mýš­ľa nad di­gi­tál­nym špe­ho­va­ním, by mal tak­tiež my­slieť aj na ta­kú­to for­mu sle­do­va­nia." Ho­ci sa dnes mô­že zdať pred­sta­va, že niek­to zbie­ra va­še vla­sy ale­bo pou­ži­té žu­vač­ky pa­ra­noid­ná, nik­dy ne­vie­te, ako mô­že byť va­ša DNA pou­ži­tá.

Sprej In­vi­sib­le je už ko­mer­čne dos­tup­ný. Pre­dá­va sa za 200 do­lá­rov.


Zdroj: fas­tcoexist.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter