Intel chce už o rok integrovať 3D skenery do tabletov a telefónov. A neskôr aj do dronov

In­tel pra­cu­je na no­vom 3D ske­ne­ri, kto­rý bu­de ta­ký ma­lý, že ho bu­de mož­né in­teg­ro­vať do te­le­fó­nov aj tých naj­ten­ších tab­le­tov.

Ako uvie­dol šéf In­te­lu Brian Kr­za­nich vo štvr­tok na kon­fe­ren­cii Ma­ker­Con v New Yor­ku, je­ho spo­loč­nosť chce svo­ju no­vú tech­no­ló­giu in­teg­ro­vať do tab­le­tov od ro­ku 2015. Ok­rem tab­le­tov by sa 3D ske­ne­ry pod­ľa Kr­za­ni­cha ma­li ob­ja­viť aj v te­le­fó­noch. „Na­ším cie­ľom je, aby na tr­hu bol tab­let s tou­to tech­no­ló­giou," uvie­dol Kr­za­nich. „A po­čas dvoch ale­bo troch ro­kov chce­me byť schop­ní in­teg­ro­vať tech­no­ló­giu aj do te­le­fó­nu."

Kr­za­nich a je­ho ko­le­go­via uká­za­li tech­no­ló­giu, kto­rá sa má po­nú­kať pod ozna­če­ním Real­Sen­se, za pou­ži­tia ľud­ské­ho mo­de­lu a asis­ten­ta, kto­rý jed­no­du­cho mo­del nie­koľ­kok­rát ob­krú­žil, pri­čom naň mie­ril tab­le­tom. Na dis­ple­ji sa po­tom v prie­be­hu pár mi­nút po­ma­ly za­čal ob­ja­vo­vať pl­no­hod­not­ný 3D mo­del. Vý­sled­né 3D mo­de­ly mô­žu byť ďa­lej up­ra­ve­né špe­ciál­nym sof­tvé­rom ale­bo od­os­la­né na 3D tla­čia­reň.

„My­šlien­ka je ta­ká, že ide­te von, uvi­dí­te nie­čo, čo sa vám pá­či, a pros­te to za­chy­tí­te," vy­svet­lil Kr­za­nich s tým, že tab­le­ty s 3D ske­ner­mi sa na tr­hu za­čnú ob­ja­vo­vať v tre­ťom ale­bo štvr­tom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. In­tel údaj­ne pra­cu­je aj na in­teg­rá­cii 3D ske­no­va­cích ka­mier do dro­nov.

Pr­vý tab­let s 3D­ske­no­va­cou tech­no­ló­giou bol sve­tu uká­za­ný už skôr v tom­to me­sia­ci. Ide o 8-pal­co­vý Dell Ve­nue 8 7000 Se­ries, kto­rý beží na ope­rač­nom sys­té­me An­droid a vy­uží­va ka­me­ru In­tel Real­Sen­se. Dis­plej má roz­lí­še­nie 2560 × 1600 pixelov. Pod­ľa Del­lu je to naj­ten­ší tab­let na sve­te - má hrúb­ku iba šesť mi­li­met­rov (iPad Air je hru­bý 7,5 mm). Na­vy­še má byť extrém­ne ľah­ký. Ka­me­ra Real­Sen­se fun­gu­je po­dob­ne ako ľud­ské oko a vie pre­nik­núť do da­né­ho pred­me­tu a s po­mo­cou infra­čer­ve­ných a ďal­ších sen­zo­rov tak za­chy­tiť je­ho nie­koľ­ko vrs­tiev. Ka­me­ra do­ká­že zis­tiť veľ­kosť, vzdia­le­nosť a kon­tú­ry ob­jek­tov.

Kr­za­nich na kon­fe­ren­cii uvie­dol, že on sám tab­let od Del­lu pou­ží­va me­sia­ca a do­bí­ja ho raz za dva až tri dni. Na tab­le­te je k dis­po­zí­cii množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré umož­ňu­jú nap­rík­lad k 3D ob­ra­zu pri­dá­vať efek­ty. Real­Sen­se bol pô­vod­ne pred­sta­ve­ný na webo­vých ka­me­rách a pod­ľa ví­zie In­te­lu má nah­ra­diť sú­čas­né 2D ka­me­ry na po­čí­ta­čoch. In­tel má so svo­jou tech­no­ló­giou veľ­ké plá­ny.

Ok­rem jej in­teg­rá­cie do tab­le­tov a te­le­fó­nov ame­ric­ká spo­loč­nosť dú­fa, že Real­Sen­se do­ká­že lep­šie za­chy­tiť ná­la­dy pou­ží­va­te­ľov a nap­rík­lad pou­ží­va­nie Sky­pu na des­kto­pe vďa­ka nej bu­de ove­ľa zá­bav­nej­šie. Dell Ve­nue 8 7000 bu­de dos­tup­ný nes­kôr v tom­to ro­ku, ce­na za­tiaľ nie je zná­ma. Tech­no­ló­gia Real­Sen­se nie je, sa­moz­rej­me, vy­hra­de­ná iba pre Dell, te­da v bu­dú­com ro­ku sa doč­ká­me tab­le­tov s 3D ske­ne­rom nap­rík­lad aj od HTC.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter