Robotický gepard z MIT sa oslobodil od káblov a preskočí prekážky do výšky 33 cm

Ved­ci z MIT in­for­mo­va­li o naj­nov­šom vý­vo­ji pro­jek­tu ro­bo­tic­ké­ho ge­par­da. Naj­väč­šia no­vin­ka je tá, že ro­bot je už „bez­drô­to­vý", o je­ho na­pá­ja­nie sa sta­rá elek­tro­mo­tor.

V ro­ku 2012 ro­bo­tic­ký ge­pard spo­loč­nos­ti Bos­ton Dy­na­mics, kto­rú za­lo­ži­li ved­ci z MIT, pre­ko­nal rých­lost­ný re­kord v be­hu ro­bo­tov.

V sú­čas­nos­ti ge­pard mô­že bež­ať rých­los­ťou 16 km/h a pres­ka­ko­vať pre­káž­ky do vý­šky 33 cm. Je­ho dĺžka je 0,7 m a má hmot­nosť 31 kg. Pred­chá­dza­jú­ca ver­zia bo­la sí­ce rých­lej­šia, ale bo­la káb­la­mi pri­po­je­ná k exter­né­mu zdro­ju na­pá­ja­nia. Nov­šia ver­zia je po­há­ňa­ná ne­zá­vis­le po­mo­cou elek­tro­mo­to­ra.

Aby ved­ci zba­vi­li ro­bo­ta káb­lov, mu­se­li vy­vi­núť no­vé kom­po­nen­ty - mo­tor, ria­dia­ci sys­tém i ria­dia­ce al­go­rit­my.

Väč­ši­nu ro­bo­tov po­hy­bu­jú­cich sa na no­hách po­há­ňa­jú spa­ľo­va­cie mo­to­ry s hyd­raulic­ký­mi pre­vod­mi, kto­ré sú hluč­né a nee­fek­tív­ne. „Ľudia sú pres­ved­če­ní, že spa­ľo­va­cie mo­to­ry a hyd­rauli­ka pred­sta­vu­jú je­di­ný spô­sob, ako mož­no roz­hý­bať ro­bo­ty s no­ha­mi," po­ve­dal San­gbae Kim, pro­fe­sor me­cha­nic­ké­ho in­ži­nier­stva na MIT. „Naz­dá­va­jú sa, že elek­tric­ké mo­to­ry nie sú dos­ta­toč­ne vý­kon­né. My sme ako pr­ví uká­za­li, že elek­tric­ky po­há­ňa­ný ro­bot mô­že be­hať a aj pres­ka­ko­vať vy­so­ké pre­káž­ky."

Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť ro­bo­tic­ké­ho ge­par­da v ak­cii.

Video:


Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter