Airbus chce vybaviť lietadlá VR helmami, aby cestujúci zabudli na diskomfort ekonomickej triedy

Pre mno­hých ľu­dí je lie­ta­nie ne­po­hodl­né. Rie­še­ním toh­to prob­lé­mu mô­žu byť pod­ľa spo­loč­nos­ti Air­bus hel­my s vir­tuál­nou reali­tou. Tie by ma­li po­môcť pa­sa­žie­rom, aby sa uvoľ­ni­li a izo­lo­va­li sa od oko­lia.

vr_helmy_lietadla_189.png

Hel­my s vir­tuál­nou reali­tou bu­dú fun­go­vať ako mo­der­né zá­bav­né cen­trá. Pa­sa­žie­ri ne­bu­dú po­ze­rať na LCD dis­plej, kto­rý je umies­tne­ný na za­dnej stra­ne se­dad­la pred ni­mi. Na­mies­to to­ho dos­ta­nú hel­mu, kto­rá po­núk­ne to­tož­né fun­kcie a údaj­ne väč­ší kom­fort. Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť vo vir­tuál­nej reali­te sle­do­vať fil­my, po­čú­vať hud­bu a hrať sa hry.

vr_helmy_lietadla_1.jpg

Ov­lá­da­nie za­bez­pe­čí fy­zic­ký ov­lá­dač, ako aj vir­tuál­na klá­ves­ni­ca, kto­rú je mož­né pou­ží­vať po­mo­cou špe­ciál­nych ru­ka­víc. Air­bus ve­rí, že VR hel­my po­núk­nu no­vý zá­ži­tok z ces­to­va­nia, ako aj väč­šie po­ho­dlie pre pa­sa­žie­rov, kto­rí sa v lie­tad­le ne­cí­tia dob­re. Tí bu­dú môcť na let za­bud­núť vo vir­tuál­nej reali­te.

Zdroj: fas­tcom­pa­ny.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter