3D alebo 2D filmy? Emócie vyvolané oboma majú rovnakú intenzitu

3D fil­my sú čo­raz roz­ší­re­nej­šie, no re­ži­sé­ri, kto­rí si my­slia, že ich di­ela vy­tvo­re­né 3D tech­no­ló­giou bu­dú mať väč­ší emo­cio­nál­ny do­sah, sa zrej­me mý­lia.

K to­mu­to zá­ve­ru dos­pe­la ne­dáv­na štú­dia psy­cho­ló­gov z Utah Uni­ver­si­ty, kto­rá uka­zu­je, že na­priek tech­no­lo­gic­ké­mu pok­ro­ku 3D fil­my v sku­toč­nos­ti vy­vo­lá­va­jú rov­na­ké emo­cio­nál­ne reak­cie ako ich 2D náp­ro­tiv­ky.

Vo svo­jom expe­ri­men­te vy­bra­li 408 vy­so­koš­ko­lá­kov, kto­rých pri­po­ji­li k množ­stvu elek­tród me­ra­jú­cich fy­zio­lo­gic­ké reak­cie, ako je nap­rík­lad sr­dco­vá frek­ven­cia a pro­duk­cia po­tu. Test umož­nil vý­skum­ní­kom od­ha­liť aj jem­né zme­ny v po­te, na zá­kla­de čo­ho moh­li me­rať in­ten­zi­tu emó­cií a fy­zic­ké reak­cie na rôz­ne scé­ny. Fil­my bo­li špe­ci­fic­ky za­me­ra­né na po­ci­ty, ako je strach, smú­tok, ve­se­losť, roz­ru­še­nie a pod.

Na zá­kla­de vý­sled­kov vý­skum­ní­ci pri­púš­ťa­jú, že 3D film mô­že vy­vo­lať „živ­šie a pri­ro­dze­nej­šie zá­žit­ky". No dos­pe­li aj k zá­ve­ru, že všet­ky fil­mo­vé kli­py vy­vo­la­li pred­pok­la­da­né emo­cio­nál­ne reak­cie a „tak­mer vo všet­kých prí­pa­doch 3D tech­no­ló­gia neu­moc­ni­la zá­ži­tok zo sle­do­va­nia". S in­ten­zív­nej­šou fy­zio­lo­gic­kou reak­ciou sa stret­li len v prí­pa­de fil­mu Po­lár­ny expres Ro­ber­ta Ze­mec­ki­sa, no vý­skum­ní­ci to pri­pí­sa­li vy­ššej kva­li­te ob­ra­zu, pes­trej­ším efek­tom a dl­hším a prep­ra­co­va­nej­ším scé­nam.

Ved­ci usu­dzu­jú, že účas­tní­ci rea­go­va­li skôr na ob­sah fil­mu, a nie na vi­zuál­ne tech­no­ló­gie, kto­rý­mi bol stvár­ne­ný. V bu­dú­cich vý­sku­moch by bo­lo tre­ba pod­ľa nich vy­brať účas­tní­kov z rôz­nych ve­ko­vých ka­te­gó­rií a zvo­liť „nov­šie a realis­tic­kej­šie vi­zuál­ne pod­ne­ty".

Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter