Špecifikácia USB Power Delivery je dokončená, umožní alternatívne využitie USB

Pred me­sia­com kon­zor­cium USB 3.0 Pro­mo­ters Group do­kon­či­lo špe­ci­fi­ká­ciu no­vé­ho ko­nek­to­ra USB 3.1 ty­pu C. Ide o obojstran­ný ko­nek­tor s pod­po­rou vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho pre­no­su 10 Gb/s a umož­ňu­jú­ci do­dáv­ku až 100 wat­tov (20 V, 5 A) elek­tric­kej ener­gie. A te­raz sku­pi­na pred­sta­vi­la ďal­šiu tech­no­ló­giu pre za­ria­de­nia USB. Ide o špe­ci­fi­ká­ciu USB Power De­li­ve­ry v2.0. Už pr­vá re­ví­zia USB Power De­li­ve­ry umož­ňo­va­la na­pá­jať za­ria­de­nia prí­ko­nom 100 W, ale no­vá ver­zia pri­ná­ša niek­to­ré zlep­še­nia.

Za­ria­de­nie pri­po­je­né do por­tu USB po pri­po­je­ní k ra­di­ču po­žia­da o ur­či­té množ­stvo ener­gie. Pod­ľa štan­dar­du USB Power De­li­ve­ry 2 bu­de tá­to ko­mu­ni­ká­cia s ra­di­čom po­vin­ná pre všet­ky za­ria­de­nia. Zme­na je v tom, že po­ža­do­va­né množ­stvo ener­gie bu­de mož­né me­niť. Ak nap­rík­lad na­bí­ja­te te­le­fón z por­tu USB po­čí­ta­ča a vzá­pä­tí pri­po­jí­te k ne­mu iné ener­ge­tic­ky ná­roč­né za­ria­de­nie, po­čí­tač by mal byť schop­ný zní­žiť od­ber te­le­fó­nu, aby aj dru­há pe­ri­fé­ria ma­la dos­ta­tok prú­du.

Ďal­šia no­vin­ka je tá, že Power De­li­ve­ry 2.0 umož­ňu­je po­sie­lať ener­giu obo­ma smer­mi. Rov­na­kým por­tom te­da bu­de mož­né na­pá­jať pri­po­je­né za­ria­de­nia, ale aj sám po­čí­tač. Na na­pá­ja­nie te­da ne­bu­de vy­hra­de­ný je­den ko­nek­tor, ale mô­že­te pou­žiť kto­rý­koľ­vek port USB.

USB_3_1_tab.jpg

A je tu eš­te ďal­šia sú­vi­sia­ca špe­ci­fi­ká­cia Billboard De­vi­ce Class a na ňu nad­vä­zu­jú­ce al­ter­na­tív­ne re­ži­my. Tie pos­kyt­nú mož­nosť cez roz­hra­nie USB us­ku­toč­ňo­vať ko­mu­ni­ká­ciu nes­pa­da­jú­cu pod štan­dard USB. Bu­de te­da mož­né pre­kon­fi­gu­ro­vať pi­ny obojstran­né­ho ko­nek­to­ra USB 3.1 Ty­pe-C a vy­uží­vať port pod­ľa vlas­tných po­trieb. Za­ria­de­nia pod­po­ru­jú­ce USB Power De­li­ve­ry 2.0 bu­dú umož­ňo­vať pre­chod do al­ter­na­tív­nych re­ži­mov, ako aj ich ukon­če­nie.

Po­čí­tač však ne­mu­sí pod­po­ro­vať al­ter­na­tív­ne re­ži­my, pre­to bu­dú ta­ké­to za­ria­de­nia vy­uží­vať tzv. Billboard De­vi­ces. Tie za­bez­pe­čia, že pe­ri­fé­ria sa pri­po­jí aj k ne­kom­pa­ti­bil­né­mu ra­di­ču v akom­si zá­lož­nom re­ži­me, v kto­rom bu­de in­for­mo­vať pou­ží­va­te­ľa o dô­vo­doch ne­kom­pa­ti­bi­li­ty. Billboard De­vi­ces mu­sia pod­po­ro­vať mi­ni­mál­ne USB 2.0. Za­ria­de­nia pod­po­ru­jú­ce USB 3.1 by sa ma­li na tr­hu ob­ja­viť na pre­lo­me toh­to a bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: anan­dtech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter