Firma ABB otvorila v Bratislave galériu technológií vrátane robotického centra

Tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť ABB, kto­rá pô­so­bí v ob­las­ti ener­ge­ti­ky a auto­ma­ti­zá­cie, ot­vo­ri­la v stre­du na bra­tis­lav­ských Zla­tých pies­koch ga­lé­riu tech­no­ló­gií. Jej sú­čas­ťou je aj ro­bo­tic­ké cen­trum, kto­ré sa pred ro­kom pres­ťa­ho­va­lo do no­vých pries­to­rov z Tr­na­vy.

"Na­še cen­trum ro­bo­ti­ky, kto­ré sme za­lo­ži­li v ro­ku 2003 v Tr­na­ve, dnes po­nú­ka ško­le­nia na sied­mich špič­ko­vých ro­bo­toch. Dnes od­de­le­nie ro­bo­ti­ky ob­slu­hu­je viac ako ti­síc ro­bo­tov umies­tne­ných na slo­ven­skom tr­hu," po­ve­dal pri tej­to príl­eži­tos­ti ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ABB na Slo­ven­sku Mar­cel van der Hoek. Zá­ro­veň do­dal, že cel­ko­vá in­ves­tí­cia sa ne­dá pres­ne vy­čís­liť. "Hod­no­ta jed­not­li­vých ro­bo­tov v ško­lia­com stre­dis­ku sa do znač­nej mie­ry od­ví­ja od ich ap­li­ká­cie, od sof­tvé­ro­vej čas­ti. Je­den ro­bot mô­že mať tak rôz­ne na­sa­de­nie," dopl­nil Hoek.

Pod­ľa zá­stup­cov fir­my ABB ro­bo­ti­ka a vô­bec auto­ma­ti­zá­cia za­ží­va ob­rov­ský boom. Me­dzi­ná­rod­ná fe­de­rá­cia ro­bo­ti­ky pred­pok­la­dá do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka pos­tup­né uvoľ­ne­nie 12,5 mld. eur do ro­bo­ti­zá­cie a auto­ma­ti­zá­cie vo sve­te. "Pro­fe­sio­nál­ne ro­bo­ty sú dnes vy­ba­ve­né no­vý­mi schop­nos­ťa­mi a ras­tú­cim sme­ro­va­ním k jed­not­ným har­dvé­ro­vým a sof­tvé­ro­vým štan­dar­dom sa jed­not­li­vé sys­té­mo­vé kom­po­nen­ty spá­ja­jú do čo­raz väč­ších cel­kov," kon­šta­to­val Hoek. Ga­lé­ria tech­no­ló­gií s ro­bo­tic­kým cen­trom vznik­la pod­ľa spo­loč­nos­ti ABB v sú­la­de s vý­zva­mi kon­cep­cie roz­vo­ja elek­tro­mo­bi­li­ty na Slo­ven­sku, ako aj ce­los­ve­to­vou stra­té­giou sku­pi­ny pre ro­ky 2015 až 2020.

ABB je pop­red­nou glo­bál­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rá pô­so­bí v ob­las­ti ener­ge­ti­ky a auto­ma­ti­zá­cie. Sku­pi­na ABB za­mes­tná­va 145 tis. za­mes­tnan­cov vo viac ako sto kra­ji­nách sve­ta. Na Slo­ven­sku pô­so­bí od ro­ku 1991 a v sú­čas­nos­ti má za­stú­pe­nie v pia­tich mes­tách. Za­mes­tná­va nie­čo vy­še 280 ľu­dí.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter