Všetky nové telefóny amerického T-Mobilu umožnia volania cez Wi-Fi

Pod­ľa do­te­raj­ších skú­se­nos­tí ame­ric­ké­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra T-Mo­bi­le viac ako po­lo­vi­ca zá­kaz­ní­kov má vo svo­jom do­me mŕtvy bod, kde ne­mô­žu us­ku­toč­ňo­vať vo­la­nia, pri­jí­mať SMS či pou­ží­vať mo­bil­ný inter­net.

Spo­loč­nosť sa im roz­hod­la po­môcť za­ve­de­ním no­vej služ­by vo­la­nia cez Wi-Fi. Všet­ky no­vé te­le­fó­ny za­kú­pe­né v ob­cho­doch toh­to ope­rá­to­ra bu­dú pod­po­ro­vať vo­la­nia cez Wi-Fi bez ďal­šie­ho sof­tvé­ru či ap­li­ká­cií. Aj App­le ozná­mil, že no­vé smar­tfó­ny iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus bu­dú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou VoL­TE (Voi­ce-over-LTE) a fun­kciou vo­la­nia cez Wi-Fi.

Ho­vo­ry VoL­TE sa bu­dú pre­ná­šať na Wi-Fi, ak bu­de zá­kaz­ník T-Mo­bi­lu v do­sa­hu Wi-Fi rou­te­ra. Na vy­uží­va­nie no­vej fun­kcie vo­la­nia cez Wi-Fi bu­de mu­sieť mať zá­kaz­ník do­ma T-Mo­bi­le Per­so­nal CellSpot, čo je rou­ter 802.11ac Wi-Fiod spo­loč­nos­ti ASUS, kto­rý je pris­pô­so­be­ný po­žia­dav­kám T-Mo­bi­le. Mô­žu si ho za­kú­piť za 99 do­lá­rov ale­bo po­ži­čať za vrat­nú zá­lo­hu 25 do­lá­rov.

Texto­vé sprá­vy a vo­la­nia cez Wi-Fi fun­gu­jú na ce­lom sve­te, tak­že zá­kaz­ník mô­že vo­lať za­dar­mo na ces­tách, ak sa pri­po­jí na Wi-Fi hot­spot.

T-Mo­bi­le ozná­mil aj par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Go­Go, kto­rá za­bez­pe­ču­je vo­la­nia cez Wi-Fi na pa­lu­bách mno­hých lie­ta­diel v Spo­je­ných štá­toch. Zá­kaz­ní­ci T-Mo­bi­le s fun­kciou Wi-Fi vo­la­ní te­da bu­dú môcť vo­lať a po­sie­lať sprá­vy cez Wi-Fi z tých­to lie­ta­diel za­dar­mo, za pl­no­hod­not­ný prís­tup k inter­ne­tu však bu­dú mu­sieť pla­tiť spo­loč­nos­ti Go­Go.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter