Blu-ray 4K príde až o rok, disky budú mať kapacitu 100 GB

Aso­ciá­cia Blu-ray (Blu-ray Disc As­so­cia­tion) na veľtr­hu IFA ozná­mi­la, že for­mát Blu-ray 4K bu­de uve­de­ný v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2015. Spot­re­bi­te­lia si bu­dú môcť kú­piť pr­vé 4K UHD Blu-ray dis­ky v pred­via­noč­nom ob­do­bí bu­dú­ce­ho ro­ka. Oča­ká­va sa, že v rov­na­kom ča­se sa na tr­hu ob­ja­via aj pr­vé preh­rá­va­če. In­for­má­cia o tom, koľ­ko bu­de tre­ba za­pla­tiť za 4K disk, ne­bo­la zve­rej­ne­ná, no mož­no pred­pok­la­dať, že ce­na bu­de vy­ššia ako pri štan­dar­dnom mé­diu Blu-ray.

Blu-ray 4K po­núk­ne šty­rik­rát viac pixelov ako v sú­čas­nos­ti prev­lá­da­jú­ce 1080p vi­deo. No­vá špe­ci­fi­ká­cia bu­de mať aj vý­raz­ne lep­ší fa­reb­ný ga­mut (Rec.2020, kto­rý umož­ňu­je ren­de­ro­vať asi 75 % fa­reb­né­ho roz­sa­hu ľud­ské­ho oka ; dnes pou­ží­va­ný Rec.709 zob­ra­zu­je 30 až 35 % vi­di­teľ­né­ho fa­reb­né­ho spek­tra) a vy­šší dy­na­mic­ký roz­sah (10-bi­to­vá hĺbka pre kaž­dý pixel). No­vý for­mát bu­de môcť pre­zen­to­vať 4K vi­deo pri 60 sním­kach za se­kun­du.

Spo­čiat­ku bu­de no­vý for­mát fun­go­vať na exis­tu­jú­cich Blu-ray dis­koch s ka­pa­ci­tou 50 GB, ale prip­ra­vu­jú sa dis­ky s vy­šší­mi ka­pa­ci­ta­mi. Oča­ká­va­jú sa ka­pa­ci­ty 66 a 100 GB. UHD ob­sah, kto­rý má vy­šší fra­me ra­te a väč­ší fa­reb­ný ga­mut, bu­de to­tiž vy­ža­do­vať viac mies­ta na dis­ku.

No­vé preh­rá­va­če bu­dú čí­tať dá­ta z dis­kov rých­los­ťou 82 Mb/s pri 50 GB dis­ku, 108 Mb/s pri 66 GB dis­ku a 128 Mb/s pri 100 GB dis­ku.

No­si­če Blu-ray 4K pri­ví­ta­jú naj­mä pou­ží­va­te­lia, kto­rí pre po­ma­lé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie ne­mô­žu 4K ob­sah sťa­ho­vať ale­bo strea­mo­vať , čo je za­tiaľ je­di­ný spô­sob, ako sa k ne­mu dos­tať.

Zdroj: te­chra­dar.com
cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter