Český robot dokáže nafotiť objekty v 3D i 360 stupňoch do dvoch minút

Čes­ká spo­loč­nosť Pho­to­Ro­bot pred­sta­vu­je nás­troj na 360-stup­ňo­vú pro­duk­to­vú fo­tog­ra­fiu od mi­nia­túr­nych za­ria­de­ní až po auto­mo­bi­ly. Uce­le­né rie­še­nie „všet­ko v jed­nom" je naj­jed­no­duch­šia ces­ta, ako zís­kať de­tail­né a tech­nic­ky do­ko­na­lé zá­be­ry nie­len do ka­ta­ló­gov a e-sho­pov. Svo­je up­lat­ne­nie náj­de aj pri fo­tog­ra­fo­va­ní mó­dy.

Pho­to­Ro­bot po­nú­ka uce­le­ný rad ro­bo­tic­kých za­ria­de­ní, z kto­rých zos­ta­vu­je fo­tog­ra­fic­ké pra­co­vis­ká pre svo­jich zá­kaz­ní­kov pres­ne na mie­ru. Auto­ma­ti­zo­va­né pra­co­vis­ká mož­no dopl­niť o ďal­šie prís­lu­šen­stvo pod­ľa špe­ci­fic­kých po­trieb.

Ok­rem jed­no­du­chej pro­duk­to­vej fo­tog­ra­fie vie Pho­to­Ro­bot vy­tvo­riť 360° ale­bo 3D fo­tog­ra­fie. Sním­ky za­chy­tá­va­jú­ce pro­duk­ty zo všet­kých strán sú stá­le žia­da­nej­šie a pok­ro­či­lá tech­no­ló­gia úpl­ne auto­ma­ti­zu­je ich vznik. Uce­le­né rie­še­nie na fo­tog­ra­fo­va­nie pro­duk­tov pri­ná­ša zá­sad­né zvý­še­nie efek­ti­vi­ty pri príp­ra­ve ob­ra­zo­vých pod­kla­dov pre ka­ta­ló­gy a e-sho­py. Jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a do­dá­va­ný sof­tvér BA­SIP na tvor­bu 360-stup­ňo­vých zá­be­rov za­is­tí vý­sled­ky vo veľ­mi krát­kom ča­se. 

robot_360.jpg

Pho­to­Ro­bot po­nú­ka aj dopl­nko­vé služ­by, keď mož­no fo­tog­ra­fie umies­tniť na tzv. Ima­ge server ale­bo vy­užiť clou­do­vé služ­by. V obid­voch prí­pa­doch sa po­tom sním­ky na strán­kach e-sho­pov na­čí­ta­jú pria­mo z pros­tre­dia inter­ne­tu. V prí­pa­de pot­re­by off-li­ne pre­zen­tá­cie sní­mok je prip­ra­ve­ný pre­hlia­dač 360° fo­tog­ra­fií a ani­má­cií, kto­rý sa dá umies­tniť spo­loč­ne s ob­ráz­ka­mi na CD ale­bo USB flash disk.

Pho­to­Ro­bot po­nú­ka in­di­vi­dua­li­zá­ciu ro­bo­tic­kých zos­táv pres­ne pod­ľa po­trieb na mie­ru, zá­kla­dom navr­ho­va­nej zos­ta­vy je tak­mer vždy otoč­né pra­co­vis­ko, ku kto­ré­mu sa pri­dá­va­jú ďal­šie ro­bo­ty a ich prís­lu­šen­stvo. V prí­pa­de, že klient pot­re­bu­je nas­ní­mať len ob­me­dze­né množ­stvo pro­duk­tov ale­bo ide o ma­lú spo­loč­nosť, kto­rej sa in­ves­tí­cia neop­la­tí, po­nú­ka Pho­to­Ro­bot aj služ­bu fo­tog­ra­fo­va­nia do­da­ných pro­duk­tov pres­ne pod­ľa za­da­nia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter