Technológia RealSense 3D môže zmeniť mobilnú fotografiu. Ponúka nevídané možnosti úpravy fotiek

In­tel po­čas svo­jej pre­bie­ha­jú­cej kon­fe­ren­cie v San Fran­cis­cu pred­sta­vil s Dellom no­vý tab­let Dell Ve­nue 8 7000. Je naj­ten­ší na sve­te (6 mm), av­šak za­ují­ma­vý je naj­mä pou­ži­tím no­vej tech­no­ló­gie In­tel Real­Sen­se 3D. Tá mô­že nav­ždy zme­niť mo­bil­nú fo­tog­ra­fiu.

Tech­no­ló­gia sa mô­že poch­vá­liť vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré náj­de­te v „light field“ fo­toa­pa­rá­toch, napr. Lyt­ro. Kon­krét­ne je to mož­nosť za­chy­tá­vať 3D ob­ráz­ky, kto­ré po­zos­tá­va­jú z via­ce­rých vrs­tiev. Vďa­ka to­mu mô­že­te pri úp­ra­ve fo­tiek me­niť za­os­tre­nie, prí­pad­ne up­ra­vo­vať os­vet­le­nie scé­ny. Zme­na svet­la sa realis­tic­ky pre­ja­ví aj v os­tat­ných seg­men­toch da­né­ho sním­ku, pri­čom nez­ní­ži vý­sled­nú kva­li­tu fo­tog­ra­fie.

realsense_1.jpg

Nej­de te­da o koz­me­tic­ké úp­ra­vy, aké po­nú­ka napr. In­stag­ram, ale o pok­ro­či­lé efek­ty. Ka­me­ra tak­tiež do­ká­že od­had­núť vzdia­le­nosť ob­jek­tov, kto­ré sní­ma, do vzdia­le­nos­ti nie­koľ­ko met­rov. Tú je mož­né zis­tiť aj pria­mo z fo­tog­ra­fie.

Kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka sa špe­ku­lo­va­lo, že po­dob­nú tech­no­ló­giu chce in­teg­ro­vať do svo­jich iP­ho­nov aj App­le. Za­tiaľ sa tak nes­ta­lo, tak­že no­vý tab­let Ve­nue 8 7000 je pr­vým mo­bil­ným za­ria­de­ním, kto­ré sa chvá­li light field schop­nos­ťa­mi, resp. tech­no­ló­giou In­tel Real­Sen­se 3D. Ok­rem fo­te­nia by sa tá­to tech­no­ló­gia moh­la vy­užiť aj v hrách, pri tvor­be 3D vi­dea, ma­po­va­ní oko­lia ale­bo v rám­ci roz­ší­re­nej reali­ty. 

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter